Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt06. juni 2017

Sametinget har i brev av 2. juni 2017 argumentert for at en utredning om å la fjellova få anvendelse i Nordland og Troms, strider med folkeretten. USS påpeker at det første en slik utredning bør ta sikte på, er å sikre de samiske interesser.

USS vil understreke at å treffe vedtak om å [ ] Les mer ...

Fra statsallmenningen i Øystre Slidre kommune, Grønekinnkampen
USS-nytt06. juni 2017

I Stortingets behandling av regjeringens forslag Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå ​(Prop. 84 S 2016–2017) foreslår et flertall bestående av H, Frp, KrF, V og Sp å treffe [ ] Les mer ...

USS-nytt19. mai 2017

Vannskuterforskriften er opphevet fra 18. mai 2017. Forslag om å oppheve vannskuterforskriften har vært på høring og USS innga høringsuttalelse. Den finner du her: Uttalelse opphevelse vannskuterforskriften.USS er positiv til at myndigheten til å regulere [ ] Les mer ...

Forside RNB, Meld St. 2 (2016-2017)
USS-nytt11. mai 2017

Revidert nasjonalbudsjett er lagt frem i dag, 11. mai 2017. Dokumentene finner du her: RNB

I forbindelse med innstillingen til ulvemeldingen i 2016, traff [ ] Les mer ...

USS-nytt28. april 2017

USS arrangerte regionmøte for Nordland, Troms og Finnmark 20. april 2017 i Bodø. Mer enn 40 deltakere var til stede. Hovedtema for møtet var iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms. Det har vært stor politisk bevegelse i saken denne våren, med vedtak fra Nordland og Troms fylkesting om å [ ] Les mer ...

USS-nytt24. april 2017

USS skrev forrige uke at Stortinget satte statsråden på plass i ulvesaken. Regjeringens lovendringsforslag til naturmangfoldloven ble ikke vedtatt. Flertallet i energi og miljøkomiteen [ ] Les mer ...

Ulv
USS-nytt19. april 2017

Stortingsflertallet, (Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet) har i Innst. 257 L (2016-2017) i dag om endringer av naturmangfoldlovens bestemmelser om felling av ulv mm, forkastet alle forslag til lovendringer fremmet av klima- og miljøministeren. [ ] Les mer ...

Ulv
USS-nytt31. mars 2017

Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp. De brede forlik Stortinget gjentatte ganger har inngått i rovviltsaker, har vært avgjørende for at Norge i dag har levedyktige bestander. De har også vært avgjørende for at konfliktnivået ikke er

[ ] Les mer ...
Arbeidsutvalget f.v. Knut Herland, leder, Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad, Hanne Velure, Lesja kommune, Ånen Werdal, Hægebostad. Cecilie Hansen, Sør-Varanger, var ikke til stede da bildet ble tatt
USS-nytt31. mars 2017

Landsstyrets arbeidsutvalg har nå følgende sammensetning:

Knut J. Herland, leder (Sp)

Cecilie Hansen, fsk.medlem (Sp), Sør-Varanger kommune, representerer det nordafjelske

Hanne A. Velure, fsk.medlem (H), Lesja kommune, representerer det østafjelske

Hans Petter [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.