USS-nytt18. desember 2014

Kommunene får nå tilbud om å overta forvaltningen av de verneområdene som i dag forvaltes av fylkesmannen, på nærmere bestemte vilkår. Det følger ikke med midler dersom kommunene overtar myndigheten og kommunene må derfor søke om midler til tiltak innenfor de årlige rammene fastsatt av [ ] Les mer ...

USS-nytt03. desember 2014

Faggruppen som har fått i oppdrag av regjeringen å komme med tiltak for forenkling av utmarksforvaltningen, overleverte sin rapport i dag. De anbefaler at kommunene får mer makt i forvaltningen av utmark.Les mer ...

USS-nytt02. desember 2014

Klima- og miljødepartementet skal i 2015 legge frem sak for Stortinget om ulvesonen og bestandsmål for ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning har avgitt sine innspill til departementet.Les mer ...

USS-nytt02. desember 2014

Rana tingrett avsa 28. november 2014 dom i sak mellom Rana Gruber AS og Rana kommune. Kommunen fikk medhold i at Rana Gruber måtte anses som skattedebitor for gruven, at malmressursene skulle inngå i verdsettelsen etter en avkastningsverdi. Bakgrunnen for tvisten var at Rana Gruber tar ut malm [ ] Les mer ...

USS-nytt28. november 2014

Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem lovforslaget om skuterløyper.Les mer ...

USS-nytt27. november 2014

USS landsstyre har vedtatt høringsuttalelse til forslag om endringer i jaktforskriften vedrørende hundeekvipasjer.Les mer ...

USS-nytt26. november 2014

Resolusjon vedtatt av landsstyret i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) i møte 25. november 2014.Les mer ...

USS-nytt19. november 2014

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) og ordførere svarer de tidligere miljøministrene i snøskutersaken. Denne kronikken står på trykk i dagens VG:Les mer ...

USS-nytt05. november 2014

Som følge av Krokann-dommen instruerer miljøminister Tine Sundtoft Miljødirektoratet til å gjenoppta og revurdere tidligere vedtak om rovvilterstatning.Les mer ...

USS-nytt31. oktober 2014

Miljøverndepartementet har sendt ut forslag om at fjellstyrene gis samtykkekompetanse til skuterløyper i statsallmenningene.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.