Hjem Nyheter UTTALELSE FRA LEDER AV USS - etter dagens møte med regjeringen v/statsminister, klima- og miljøminister og landbruks- og matminister
Hanne Velure

UTTALELSE FRA LEDER AV USS - etter dagens møte med regjeringen v/statsminister, klima- og miljøminister og landbruks- og matminister

Jeg er meget tilfreds med dagens ordførermøte i KLD, med både statsministeren, landbruksministeren og klima- og miljøministeren til stede. Allerede den brede oppslutningen fra regjeringen viser en forståelse av alvoret og at rovviltpolitikken er noe langt mer enn vern av rovdyr. Den involverer både beitenæring, reindriftsnæringa og store deler av distrikts-Norge.

Det gir et mektig inntrykk når 10 ordførere fra sør til nord og fra ulike politiske partier, gir beretninger om den hverdagen kommunens innbyggere, reindriftsnæringa og beitebrukere opplever med rovdyr - enten det er bjørn, ulv, jerv, gaupe eller ørn. Hele lokalsamfunn blir berørt av vår rovviltpolitikk, og jeg fikk et bestemt inntrykk av at statsministeren har en god forståelse av det.

Etter en times presentasjon fra ordførerne med omfattende kritikk av de statlige forvaltningsorganer og eksempler på avvik fra Stortingets enstemmige rovviltforlik i 2011, imøtekom statsministeren ønsket fra USS og ordførerne om en egen dialog for å følge opp ordføreroppropet – at dette var begynnelsen på denne fremtidige dialogen - for nettopp å senke konfliktnivået man opplever nå. «Vi kommer tilbake med en oppfølging av hvordan dialogen organiseres», sa statsministeren.

USS vil med det første følge opp dette slik at konkrete tiltak til forbedringer av rovviltforvaltningen kan drøftes med statens organer. Når grunnlaget for vår rovviltpolitikk i alle år har vært å opprettholde en todelt målsetting som både ivaretar beitenæringa og berørte lokalsamfunn og som skal ta vare på rovdyr i Norge, finner vi det som eneste riktige at denne dialogen finner sted både med landsbruks- og matdepartementet og klima- og miljødepartementet. De to departementene har ansvaret for hver sin del av den todelte målsettingen. Dialog vil demme opp for frustrasjon og forventelig bidra til løsninger på forvaltningsutfordringene som har ført til det omfattende ordføreroppropet som var foranledningen til møtet i dag.

Hanne Alstrup Velure
Leder