Hjem Nyheter USS høringssvar - Statsallmenningslovutvalget NOU 2018:11 Ny fjellov

USS høringssvar - Statsallmenningslovutvalget NOU 2018:11 Ny fjellov

USS har sendt oppdarter utkast til høringssvar til kommunene. Høringsfristen til departementet er som kjent 28. februar 2019. 

USS høringsuttalelse  

Utkastet til høringsuttalelse er utarbeidet av sekretariatet, og oppdatert etter innspill fra kommunene og landsstyrets representanter. Endelig høringssvar fra USS behandles formelt i landsstyret 12. ferbuar 2019. Høringsbrevet følger nedenfor.

USS syn 

Utkast til høringssvar samsvarer med tidligere utsendinger . I vedlagte utkast til høringssvar er det nå tatt inn enkelte presisieringer, basert på innspill fra kommunene og landsstyret. Dette gjelder særlig spørsmålet om bruken av fjellkassens midler, hvor høringsforslaget punkt 6.9 er endret med forslag til ny ordlyd. Her presiseres at overskuddsmidlene også skal kunne brukes til å styrke næringsgrunnlaget i almenningsbygdene. Videre er det en presisering i punkt 11.5 hvor det nå uttrykkelig fremgår at USS mener fjellstyret bør ha adgang til å utvises tilleggsjord i produktiv skog. Dette fordi det viser seg at flertallet uttalelse på dette punkt bygger på en inkurie (feil). 

USS har fått mange positive tilbakemeldinger på utkastet, som grundig og oversiktlig, samtidig som det fokuseres på de mer prinsipielle spørsmålene. De kommuner som ønsker å bruke USS høringsuttalelse oppfordres til å vise til dette. USS vil samtidig understreke at en høringsuttalelse fra en kommune bør ha kommunens interesser som utgangspunkt.

Fjellstyrenes rettslige status

USS har hatt møter med Norges Fjellstyresamband, Bondelaget og KS, hvor særlig spørsmålet om rettslig status for fjellstyret har vært tema. I notatet som er vedlagt er det gitt en oppsummering av argumentene for hvorfor fjellstyret bør anses som forvaltningsorgan. Notat om hensynene som taler for at fjellstyret må anses som forvaltningsorgan er vedlagt nedenfor

Saksfremlegg

Enkelte kommuner har etterspurt utkast til et forenklet saksfremlegg. Ta i så fall kontakt med sekretariatet.