Hjem Nyheter USS er skuffet over regjeringens vedtak om ulveuttak

USS er skuffet over regjeringens vedtak om ulveuttak

Regjeringen har i dag 17. desember 2018 offentliggjort sitt vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesona og lagt frem en rekke nye forvaltningstiltak. USS deltar sammen med Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet i den nylig etablerte konsultasjonsordningen for demping av konfliktnivået og har gitt utvetydige råd til beslutningsprosessen omkring ulveuttak, liksom USS har bidratt med forslag til konfliktdempende forvaltningstiltak. USS har hele tiden vært tydelige på at nemndas vedtak om felling innenfor ulvesona er faglig forsvarlig, saklig begrunnet og en lojal etterlevelse av Stortingets bestandsmål. Selv om det for første gang nå blir felling i ulvesona, så vil Norge fortsatt være langt over vedtatt bestandsmål.

Når regjeringen tilsidesetter rovviltnemndas vedtak som er i tråd med vedtatt politikk, mister målsettingen om lokal forvaltning sin legitimitet. At staten fatter vedtak som USS mener er i strid med stortingets vilje er alvorlig.

Stortingets vedtatte bestandsmål, som nemndenes vedtak holder seg innenfor, er godt innenfor de rettslige rammer som naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen inneholder. USS ser derfor ingen saklighet i regjeringens henvisning til at disse rettsreglene legger begrensninger på forvaltningen av ulv innenfor ulvesonen.

USS vil fortsatt arbeide for at regjeringen må etterleve Stortingets uttrykte vilje i forvaltningen av ulv. En stortingsvilje uttrykt i tall burde være enkelt grunnlag å forvalte etter.

USS har overfor KLD i lang tid krevd at kommunene rettslige klageinteresse blir fastslått, og  registrerer med tilfredshet at det nå vil bli gjort.

 USS er også positiv til at regjeringen vil arbeide med en veileder med eventuell forskriftsfesting av skadefellingsordningen, og vil videreføre sin dialog med staten om det.  

At klima- og miljøstatsrådens tidligere utspill om utvidelse av yngleområdet for bjørn i region 6 stilles i bero er som forventet, og er en etterlevelse av rovviltforlikets punkt 2.2.14 «Det legges til grunn at virkeliggjøring av bestandsnivå for bjørn ikke vil kreve areal ut over omfanget av dagens yngleområder».

USS er videre fornøyd med at vår tilråding om at Landbruksdirektoratet blir høringspart på forvaltningsplaner på lik linje med Miljødirektoratet etterleves. At landbruksetatene kommer tettere på den statlige rovviltforvaltningen er en naturlig konsekvens av den todelte målsetting. Det vil forhåpentlig over tid kunne bidra til mer balansert forvaltning med bredere kompetanse i det statlige embetsverket som skal sette nasjonal vedtatt politikk ut i livet.  

USS vil påpeke at det er tilfredsstillende at de mange tiltak som er drøftet i konsultasjonsordningen med staten følges opp. Men USS vil minne om at alle slike tiltak bare er virkemidler for en bedre forvaltning og at det avgjørende uansett tiltak vil være antallet ulv i norsk natur, enten det er utenfor  eller innenfor ulvesonen. USS vil fortsette sitt arbeid med å bekjempe de krefter som søker ulvesonen omgjort til et reservat for ulv, som vil fortrenge viktige lokalsamfunnsfunksjoner for mange.

Hanne Alstrup Velure, Leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS, 17.12.2018