Hjem Nyheter USS åpner for folkefinansiering (spleis) av ulvesaken
Spleis Ulv

USS åpner for folkefinansiering (spleis) av ulvesaken

WWF reiste høsten 2017 søksmål mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) med sine 90 medlemskommuner erklærte partshjelp til støtte for staten. I dom av 18.mai 2018 fra Oslo Tingrett gis staten og USS mfl. medhold på alle punkter i forståelsen av lovverket. WWF har anket dommen og det vil bli ny runde i lagmannsretten. Landsstyret besluttet i februar 2018 å åpne for at deler av søksmålet kunne finansieres ved folkeinnsamling, eller såkalt «crowdfunding» gjennom "spleis". Bidrag kan gis her

Spleisene USS hadde ifm tingrettssaken har bidratt med kr. 320 000 fra ialt 210 givere. USS takker for alle bidrag! USS ble tilkjent deler av sakskostnadene i tingretten, og overskytende midler fra spleisen for tingrettsbehanlingen vil bli overført til lagmannsrettsbehandlingen.

Rovvilt har i all tid vært et viktig saksområde for USS. Saken berører direkte flere av USS medlemskommuner, men USS tar ikke stilling for eller mot ulv. Når USS besluttet å erklære partshjelp, er det fordi USS mener det er viktig at ulvebestanden forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål. USS vil på denne måten bidra til at vedtakene om lisensfelling gjennomføres. 

USS finner det nødvendig også i ankesaken å erklære partshjelp til støtte for staten. Ankeforhandlingene i lagmannsretten vil mest sannsynlig ikke finne sted før høsten 2019. Rettsprosessene er både tidkrevende og kostbare. For å unngå at arbeidet med ulvesaken går på bekostning av USS' arbeid med andre saker, har landsstyret besluttet at deler av søksmålet finansieres utenfor kontingenten.

For folkeinnsamlingen i ulvesakene gjelder følgende retningslinjer:

1. Formålet med innsamlingen er å dekke USS' utgifter som partshjelper for staten i rettssakene mellom WWF og staten om uttak av ulv. Mer informasjon om ulvesakene fremgår av USS sine hjemmesider www.utmark.no. Hjemmesiden nyhetssider vil bli fortløpende oppdatert etter hvert som ulvesakene utvikler seg. 

2. Ved innsamlingen benyttes tjenesten Spleis.no som leveres av SpareBank 1 Spleis AS. Vilkår for tjenesten fremgår av www.spleis.no

3. Både kommuner, virksomheter og privatpersoner og andre som ønsker å være med å støtte USS som partshjelper i ulvesakene, kan betale inn et beløp etter eget ønske. Giver kan velge å være anonym. 

4. Innsamlingsaksjonen publiseres på Spleis, USS' hjemmesider på internett og på Facebook. 

5. Innsamlingstiden er pga. den lange saksbehandlingstiden i lagmannsretten for denne spleisen er satt til 1 år. Først ved innsamlingstidens slutt vil midlene gjøres tilgjengelig for USS. Ved innsamlingsperiodens utløp vil det bli vurdert hvorvidt det er behov for å sette i gang en ny innsamlingsrunde ut i fra hva som er status i rettsakene. 

6. Når innsamlingsperioden er avsluttet overføres pengene til USS sin konto øremerket til ulvesaken. Eventuelle overskytende midler på kontoen etter at rettssaken er avsluttet vil i sin helhet gå til USS sitt arbeid med rovvilt.

USS vil gjerne ha flere medlemskommuner. Ta kontakt med USS sekretariat på telefon eller send en e-post til sekretariatet, se www.utmark.no