Hjem Nyheter Ulv og RNB: 20 mill til kommuner i ulvesonen
Forside RNB, Meld St. 2 (2016-2017)

Ulv og RNB: 20 mill til kommuner i ulvesonen

Revidert nasjonalbudsjett er lagt frem i dag, 11. mai 2017. Dokumentene finner du her: RNB

I forbindelse med innstillingen til ulvemeldingen i 2016, traff Stortinget anmodningsvedtak om en kompenasjonsordning for kommuner innenfor ulvesonen. I proposisjon til endringer i statsbudsjettet - prop. 129 S (2016-2017) - fremgår det at det foreslås 20 millioner kroner til kommuner innenfor ulvesonen. Ordningen skal admninistreres av kommunene og nærmere fordeling av midler fastsettes i forskrift.

USS har tidligere gått inn for en kompensasjonsordning, som bl.a. er foreslått i Ulvesoneutvalgets rapport fra 2012, men har etter "ulvesaken" - KLDs vedtak om ikke å tillate lisensfelling innenfor sonen - endret syn. Bakgrunnen er at den belastningen kommunen og befolkningen har som følge av ulvesonen ikke bør kunne frikjøpes gjennom kompensasjonsordninger. Landsstyret i USS uttalte derfor følgende i høringsuttalelse til departementet 15. februar 2017: "Etter USS syn fremstår den foreslåtte kompensasjonsordningen mer som «plaster på såret» og å være motivert av et ønske om å «roe gemyttene». USS mener at slik kompensasjonsordning vil kunne brukes for å legitimere og videreføre dagens praksis. (...) En kompensasjonsordning for kommunene kan tolkes som at kommunene aksepterer dagens tilstand mot betaling. Slik departementet har praktisert reglene om bestandsregulering gjennom lisensfelling, er det oppstått en uholdbar situasjon i de berørte lokalsamfunn, som ikke kan gjenopprettes ved en kompensasjonsordning. På denne bakgrunn mener USS at en kompensasjonsordning til kommunene ikke er hensiktsmessig."

USS vil følge opp saken. "Ulvesaken" har også satt sitt preg på andre deler av proposisjonen: Det gis en økt bevilgning til SNO på 3,3 mill for å følge opp skadepotensial på husdyr og tamrein og ulv som oppleves som nærgående. Videre er det foreslått 4,1 mill til radiomerking av ulv. Regjeringen foreslår en bevilgning på 12,6 mill. kroner til ulike kunnskaps- og utredningsprosjekter knyttet til ulv.