Hjem Nyheter Styrking av kommunalt selvstyre - viktige endringer i forvaltningsloven m.fl.
Stortinget

Styrking av kommunalt selvstyre - viktige endringer i forvaltningsloven m.fl.

Kommunal- og forvaltningskomiteen avga i går - 23. mai 2017 - innstilling i lovsak om endringer i bl.a. forvaltningsloven og tvisteloven. Flertallet i komiteen - FrP, H, KrF, V, Sp - går inn for en endring i forvaltningsloven om at statlig klageorgan nå skal legge "stor" vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av kommunenes frie skjønn. Kommunenes "frie skjønn" er det skjønn som ikke er fullt ut styrt av lovbestemmelser, og der kommunen kan velge mellom ulike løsninger. Tidligere var den generelle hovedregelen at statlig klageinstans skulle" legge vekt på" det frie skjønn, men det var altså ikke angitt hvor mye vekt skjønnet skulle tillegges. Statlig klageinstans skal i henhold til forslag til ny lovtekst også beskrive i vedtaket hvordan hensynet til det kommunale selvstyret er vektlagt.

Videre går komiteens flertall inn for at kommuner skal kunne reise sak mot staten der statlig myndighets vedtak får betydning for kommunen som offentlig myndighet. Det kan for eksempel gjelde en sak om et enkeltvedtak eller en sak der statlig organ pålegger en kommune plikter etter tilsyn. Det er en ny bestemmelse i tvisteloven - § 1-4a - som regulerer hvilke sakstyper søksmålsadgangen gjelder. Kommunen må reise søksmål innen seks måneder etter at avgjørelsen er truffet. Det er de alminnelige domstoler som løser tvisten i henhold til de vanlige prosessreglene i tvisteloven.

Forslaget som er behandlet i komiteen gjelder også søksmålsadgang i innsigelsessaker etter plan- og bygningsloven. Her gjelder det også en frist på seks måneder for å reise søksmål, enten før det er foretatt mekling eller etter at departementet har truffet sin avgjørelse. Lovendringene flertallet i komiteen har gått inn for, er ment å styrke det lokale selvstyret i saker der staten overprøver kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. Lovsaken vil bli behandlet første gang i Stortinget 29. mai 2017. Det er ikke i komiteinnstillingen foreslått en ikrafttredelsesdato, men det antas at Regjeringen snarlig etter annen gangs behandling i Stortinget vil beslutte at lovendringen skal få virkning. Lovforslaget inneholder også flere unntaksregler og reguleringer for særlige saker. Kontakt Karianne Aamdal Lundgaard i Sekretariatet om kommunen har spørsmål om betydningen av lovsaken.