Hjem Nyheter Stortingsflertallet setter statsråden på plass i ulvesaken
Ulv

Stortingsflertallet setter statsråden på plass i ulvesaken

Stortingsflertallet, (Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet) har i Innst. 257 L (2016-2017) i dag om endringer av naturmangfoldlovens bestemmelser om felling av ulv mm, forkastet alle forslag til lovendringer fremmet av klima- og miljøministeren. Stortingsflertallet har videre funnet det nødvendig å utdype hvordan loven skal forstås, og pålegger departementet å endre forskriften. 

Innstillingen innebærer en kraftig kritikk av statsråden og av Klima- og miljødepartementets forståelse og praktisering av naturmangfoldloven i ulvesaken. 

Det er grunn til å gi stortingsflertallet honnør for den klargjøring og opprydding i lovverket som nå er gjort, og det er grunn til å forvente at forvaltningen av ulv i norsk natur fremover vil rette seg etter den brede stortingsviljen som er kommet til uttrykk.

Klima- og miljødepartementets lovforslag forkastes i sin helhet av en samlet komite.

Oppsummert fastslår flertallet i komiteen følgende:

  • I avveiningen mellom fredning eller felling av ulv, skal distriktspolitiske hensyn tillegges vekt.
  • Slike hensyn er å anse som «en vesentlig offentlig interesse etter naturmangfoldloven § 18 bokstav c.»
  • «Dersom ulvebestanden virker negativt på den distriktspolitiske målsettingen om å opprettholde en spredt bosetting i Norge, kan det gi hjemmel for uttak.» 
  • «Negativ påvirkning på bla beitenæring, annen næringsvirksomhet, jakt, lokalbefolkningens trygghet og psykososiale forhold av generell karakter, må anses som faktorer som kan oppfylle vilkåret om distriktspolitiske hensyn.»
  • «(…) i perioder der bestanden er over bestandsmålet, skal terskelen senkes for når vilkårene for felling for å ivareta offentlige interesser er oppfylt.»
  • «Flertallet vil peke på at jakt er en viktig interesse i samfunnet og har lange tradisjoner i Norge. (…) jaktuøvelse, både som grunnlag for nærings- og friluftsaktiviteter, er viktige distriktspolitiske hensyn som kan tillegges vekt dersom en stadig voksende rovviltbestand innvirker på hjorteviltbestanden i en slik grad at grunnlaget for jaktutøvelsen blir dokumentert å være vesentlig forringet.»
  • «(…) avveininger gjort av et flertall på Stortinget, skal være styrende for den bestandsforvaltningen av ulv som rovviltmyndigheten har ansvar for.»
  • «Det skal fortsatt være rom for lokal næringsutvikling, bosetting, alminnelige sosiale aktiviteter og fritids- og friluftsaktiviteter innenfor ulvesonen, på samme måte som i andre distrikter.»
  • «Flertallet legger til grunn at regjeringen foretar en slik endring av rovviltforskriften snarest mulig.» (innlemme naturmangfoldloven § 18 bokstav b og bokstav c i hjemmelsgrunnlaget for lisensfelling og betinget skadefelling.)
  • Stortingsflertallet har endelig funnet det nødvendig å fremme følgende forslag til formelt vedtak i Stortinget:«Stortinget ber regjeringen legge flertallsmerknadene i denne innstillingen til grunn for videre oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge.»

Du kan lese hele innstillingen her: