Hjem Nyheter Stortingsdebatten om ulvesaken i morgen 25. april - direktesending

Stortingsdebatten om ulvesaken i morgen 25. april - direktesending

USS skrev forrige uke at Stortinget satte statsråden på plass i ulvesaken. Regjeringens lovendringsforslag til naturmangfoldloven ble ikke vedtatt. Flertallet i energi og miljøkomiteen innstiller istedet på vedtak om at rovviltforskriften skal endres, slik at det i forskriften vise til dagens naturmangfoldlov § 18 første ledd bokstav c). Det fremgår av denne bestemmelsen klart at også "offentlige interesser av vesentlig betydning" kan være grunnlag for vedtak om felling fra rovviltnemndene. Energi- og miljøkomiteen presiserte også i merknadene at distriktspolitiske hensyn må anses som en offentlig interesse av vesentlig betydning, herunder ble det understreket at annen næringsvirksomhet, jakt, lokalbefolkningens trygghet og psykososiale forhold av generell karakter er forhold som kan utgjøre distrikspolitiske hensyn.

Stortingsdebatten om lovforslaget er i morgen fra kl. 10. Debatten sendes direkte på Stortingets hjemmesider.