Home Nyheter Stort behov for hyttepolitikk - USS ønsker innspill fra medlemskommunene
Manshausen i Steigen. Foto:Stinessen

Stort behov for hyttepolitikk - USS ønsker innspill fra medlemskommunene

Hyttebygging er et viktig element i USS-kommunenes utnyttelse av egne naturressurser. For å kunne bidra til at norsk hyttepolitikk blir best mulig for utmarkskommunene, trengs eksemplene, erfaringene og ønskene fra kommunene.

Flertallet av norske hytter ligger i en USS-kommune. Hyttebygging og fritidsboliger representerer en viktig del av mange kommuners næringsutvikling, og mange av USS-kommunene har plass til- og ønsker mer hyttebygging.

For USS har hyttepolitikk aktualisert seg som et nytt og viktig arbeidsområde. USS er både opptatt av det potensialet utmarkskommunene har for videreutvikling av antall hytter, og ser at lokalsamfunn i større grad kan nyttiggjøre seg av hyttefolket som vekstressurs. Samtidig innebærer det vedtektsfestede formålet om «å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark» at USS ikke tar stilling til omfanget av hyttebygging i den enkelte kommune.

USS opplever stadig at det kommunale perspektivet og det lokale selvstyret ikke i tilstrekkelig grad blir hensyntatt, ved utformingen av nasjonal politikk og føringer med betydning for hyttekommunene. Regjeringen vurderer for eksempel å utarbeide statlige planretningslinjer for fjellområdene og er i gang med å revidere veilederen «Planlegging av fritidsbebyggelse» – uten at berørte kommuner så langt har blitt involvert.

USS registrerer også at kommunenes rolle som vertskap for hyttebygging har en kostnad, for eksempel i form av økte utgifter til beredskap, infrastruktur og helse- og omsorgstjenester, og at disse kostnadene gjerne blir oversett.

USS-leder Hanne Alstrup Velure har skrevet om hyttenes betydning for utmarkskommunene og viktigheten av lokaldemokratiet i hyttepolitikken: Hyttefolk må la lokaldemokratiet bestemme, kronikk i Nationen.

Rød tråd på landsmøtet

Hyttepolitikk blir et viktig tema landsmøtet 28.-29. mars 2019. For eksempel vil kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland holde et innlegg om regjeringens arealpolitikk, og «Kampen om det lokale selvstyret» blir en meningsutveksling om nettopp det lokale selvstyret i arealforvaltningen, mellom dosent Fredrik Holth ved Fakultet for landskap og samfunn på NMBU og USS ved Stein Erik Stinessen.

Det blir også en parallellsesjon om hyttebygging og friluftslivet, hvor hytter og arealplanlegging i et rettslig perspektiv vil være blant temaene.

Her finner du mer informasjon om landsmøtet og påmeldingsskjema.

Kom med innspill

For at USS skal kunne bidra til en nasjonal hyttepolitikk som er best mulig for utmarkskommunene, og for at parallellsesjonen skal være så nyttig som mulig for deltakerne, behøver vi innspill.

Opplever kommunen at ønskede utbyggingsprosjekter blir hindret av regionale og nasjonale planer og føringer? Opplever kommunen å måtte bruke store ressurser på tilrettelegging for hytteturistene uten å få tilsvarende inntekter? Er dere usikre på kommunens handlingsrom som arealmyndighet, for eksempel hva gjelder forholdet til regional- og statlig planmyndighet eller adgangen til å inngå utbyggingsavtaler? – Slike og andre utfordringer og problemstillinger vil vi gjerne høre om.

Med USS’ kompetanse og sterke stemme overfor statlige myndigheter, er dette en viktig mulighet til å få hjelp med uklare problemstillinger for deres kommuner og for å kunne påvirke rammeverket for hyttebyggingen for fremtiden.

Innspill kan sendes til mhl@lundogco.no