Hjem Nyheter Statsbudsjettet 2018 - foreløpig gjennomgang: Rovvilterstatninger reduseres med 8 mill
Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 - foreløpig gjennomgang: Rovvilterstatninger reduseres med 8 mill

USS har gjennomgått statsbudsjettet for 2018. Budsjettdokumentene finner du her: statsbudsjettet.no

- Saken oppdateres

Klima- og miljødepartementets budsjettforslag
Rovvilt

I statsbudsjettet for 2018 foreslås det å redusere posten for rovvilterstatninger med kr 8 mill i 2018. Den samlede posten er i dag på 148 892 000, fordelt med 71 736 000 og 69 156 000 på tamrein. Begrunnelsen for å redusere posten er "lågare husdyrtap dei tidlegare åra". Hva som er lavere tap, antas å være basert på hvor mye av det omsøkte tapet som innvilges fra Fylkesmennene - ev. Miljødirektoratet etter klage. En avgjørende faktor er derfor også om det omsøkte tapet er redusert i forhold til tidligere, og ev. årsakene til at omsøkt tap er lavere.

Nedenfor et utdrag fra side 71 i proposisjonen, der rovvilt omtales:

"Regjeringa vil halde fram med oppfølging av Stortingets vedtak om ein faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, og om ei ny uavhengig utgreiing av det genetiske opphavet til ulvestammen i Noreg. For å prøve ut enkelte nye verkemiddel for å gjere lisensfelling av jerv meir effektiv, blei det i 2015 gjort forskriftsendingar som tillèt prøveordningar i eit treårig prosjekt godkjent av Klima- og miljødepartementet. Desse prosjekta vil halde fram til 15. februar 2018, og regjeringa vil då på bakgrunn av dei erfaringane som er samla innvurdere om verkemidla skal gjerast gjeldande for
heile landet. (...)

Regjeringa vil sende på høyring forslag om endringar i den regionale rovviltforvaltinga og dei regionale bestandsmåla, og vil i 2018 vurdere om det skal gjerast endringar i den regionale forvaltingsmodellen som vil medverke til eit lågare konfliktnivå og mindre tap av beitedyr. Regjeringa meiner det er behov for meir kunnskap for mellom anna å dempe konfliktnivået og få ei meir føreseieleg forvalting av rovvilt. Det er behov for meir kunnskap mellom anna om ulvens skadepotensial på husdyr, hund og tamrein, ulvens åtferd og korleis dei bevegar seg i høve til menneske, sameksistens av elg og ulv og ei brei undersøking av haldningar til rovdyr."

​USS vil følge opp de varslede sakene innenfor rovviltområdet. 

Vern - lokal forvaltning

​Regjeringen understreker betydningen av lokal forvaltning av verneområder. På side 73 i proposisjonen heter det:

"God forvalting av dei verna områda er ein føresetnad for å nå dei nasjonale måla. God forvalting vil også sikre områda sin betydning for framtidige opplevingar og for verdiskaping i utmarkskommunane no og i framtida. Forvaltinga skal vere kunnskapsbasert, og ha god lokal forankring. Forvaltinga av om lag 80 pst. av det verna arealet i Noreg er lokalt forankra. Der det er naudsynt skal verneområde ha skjøtsels- og forvaltingsplanar som gir konkrete forvaltings- eller bevaringsmål for området og retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. I dei store verneområda, spesielt i nasjonalparkane, skal forvaltingsplanane også integrere moglegheita for naturbasert verdiskaping i form av reiseliv og turisme.​"

Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag

Fjelloven i Nordland og Troms - ingen nyheter

I budsjettforslaget fra LMD er Stortingets anmodningsvedtak om å utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som i Sør-Norge omtalt. Det heter:

"Vedtaket blei gjort i samband med Stortingets handsaming av Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, jf. Innst. 385 S (2016–2017). Regjeringa vil, i tråd med Stortingets vedtak, starte utgreiinga av spørsmålet om å utvide verkeområdet til fjellova til Nordland og Troms, og komme tilbake til Stortinget på egna måte. Inntil vidare vil statens grunn i Nordland og Troms bli forvalta som i dag."

USS følger opp saken overfor Statsallmenningsutvalget og vil også følge opp når Regjeringen besvarer anmodningsvedtaket.

​Nærings- og fiskeridepartementet

Mineraler ​I budsjettforslaget fra NFD er mineralnæringen omtalt, og det heter at Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping i mineralnæringen. Det heter i forslaget på side 60:

"Mineralloven fastsetter grunnleggende rammer for å drive mineralvirksomhet i Norge. Det er nå over sju år siden loven trådte i kraft 1. januar 2010, og Nærings- og fiskeridepartementet har startet et arbeid med en helhetlig gjennomgang og evaluering av loven. Arbeidet skal sluttføres i løpet av 2018.​"

USS har i forbindelse med evalueringen av loven gitt innspill om en mineralavgift som skal gå lokalt. Avgiften vil gi kommunene kompensasjon for naturinngrep og en andel av de verdier som skapes ved uttak av lokalt forankrede naturressurser. Avgiften er foreslått å gå til fradag i overskuddsskatten til staten, slik at den ikke øker belastningen på selskapene, men har en ren omfordelingseffekt. I  dag får ikke kommunene noen direkte inntekter fra utvinning av mineraler. USS vil følge opp saken.