Hjem Nyheter Staten og USS vant frem i rettssaken om lisensfelling av ulv!
Oslo tingrett

Staten og USS vant frem i rettssaken om lisensfelling av ulv!

I dag, 5. januar 2018, er det avsagt kjennelse i saken WWF reiste mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv. USS m.fl. var partshjelper for Staten og støttet Staten i at vedtakene om lisensfelling er gyldige. Oslo tingrett ga staten og partshjelperne medhold i at vedtaket. var gyldig. Les rettens begrunnelse nedenfor.

Kjennelsen kan du lese her: Kjennelse fra Oslo tingrett av 5. januar 2018.

Saken gjaldt vedtak om lisensfelling av ulv i region 4 og 5, Hedmark, Oslo og Østfold, der det var truffet vedtak om kvote på 12 dyr utenfor sonen og 16 dyr innenfor revirene Julussa og Osdalen. Utenfor sonen er kvoten begrunnet i skadepotensiale på beitedyr. WWF anførte at vedtaket ikke oppfylte lovens vilkår. Innenfor sonen er vedtaket begrunnet med lovens krav om å ivareta "offentlige interesser av vesentlig betydning". Det er dette alternativet som var gjenstand for debatt i Stortinget for et år siden.

Retten legger til grunn at "bestandens overlevelse" skal vurderes opp mot den sør-skandinaviske bestanden, ettersom vi ikke har en egen norsk bestand. Dette fremgår for så vidt av forarbeidene til naturmangfoldloven og også av Bern-konvensjonen. I uttrykket "overlevelse" ligger etter rettens syn "at arten skal bevares på en god måte". Retten finner det "ikke tvilsomt" at vilkåret om "bestandens overlevelse" er oppfylt.

For vedtakene om lisensfelling innenfor etablerte revir/sonen kommer retten til at naturmangfoldloven § 18 bokstav c om å treffe vedtak om felling for å "ivareta (...) offentlige interesser av vesentlig betydning" gir hjemmel for lisensfellingen. Disse offentlige interessene er bl.a. forutsigbarhet og konfliktdemping i rovviltforvaltningen, næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser, jakt og opprettholdelse av spredt bosetting. Retten skriver at "forvaltningen (...) har en ikke ubetydelig skjønnsmargin til å fastsette hvilke offentlige interesser som gir grunnlag for lisensfelling". Det innebærer at forvaltningen gis en relativt vid margin til å vurdere hvilke interesser som omfattes av "offentlige interesser av vesentlig betydning", altså et skjønn som ikke domstolene vil overprøve. Et vesentlig poeng i dommen, og som USS har vært opptatt av, er at at retten legger til grunn at interesseavveiningen mellom rovdyr og andre interesser, er dynamisk. Det betyr at terskelen for uttak er lavere i perioder der bestanden ligger over bestandsmålet. Et annet poeng er at ved vurderingen av vilkåret om det finnes alternativer til felling, mener retten også at forvaltningen har en "forholdsvis vid skjønnsmargin" til å vurdere om alternativer til felling er tilfredsstillende for å oppnå det målet man ellers ville nådd gjennom lisensfelling.

Når det gjelder skadepotensialet utenfor sonen legger retten til grunn at kvoten retter seg mot "enslige streifdyr av ulv, der uttaket i svært liten grad vil påvirke bestandsmåloppnåelsen", samt at det er i tråd med den todelte målsettingen - å skille beitedyr og rovdyr - å ha en lavere terskel for felling av dyr utenfor sonen.

WWF har reist søksmål om vedtakene, som vil bli behandlet som en vanlig rettssak. Saken er ikke berammet ennå.