Hjem Nyheter SB 2019: Regjeringen varsler handlingsplan for verneområder, suppleringsvern og flere forvaltere

SB 2019: Regjeringen varsler handlingsplan for verneområder, suppleringsvern og flere forvaltere

Regjeringen varsler ny handlingsplan for verneområder, suppleringsvern og flere verneområdeforvaltere. Regjeringen gir derimot ingen nye signaler om innføring av fjelloven i Nordland og Troms.

Handlingsplan for verneområder

Med hensyn til eksisterende verneområder, varsler Regjeringen at allerede senere i år vil legge frem en ny handlingsplan som skal «danne grunnlag for ei styrkt forvalting av verneområda i 2019», se Prop. 1 S (2018–2019), Klima- og miljødepartementet, s. 100.:

I samanheng med behandlinga av Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet ba Stortinget regjeringa om å leggje fram ein handlingsplan for auka skjøtsel, kanalisering og tilrettelegging for å ta vare på naturverdiane og fremje friluftslivet i nasjonalparkar og andre store verneområde.

Samme sted signaliserer Regjeringen at den vil øke tallet på verneområdeforvaltere, og fastholde prinsippet om lokal forankring av forvaltningen av verneområdene:

«Regjeringa vil samstundes auke talet på verneområdeforvaltarar for nasjonalparkar og andre store verneområde for å betre forvaltinga av desse. Det skal tilsettast ein forvaltar i den nyoppretta Lofotodden nasjonalpark. Grunna særleg stort arbeidspress skal det i tillegg tilsettast ein ekstra forvaltar knytt til nasjonalpark-/verneområdestyra i følgjande område: Trollheimen landskapsvernområde, Jostedalsbreen nasjonalpark, landskapsvernområda Nordkvaløya Rebbenesøy og Lyngsalpan, Nærøyfjorden landskapsvernområde og landskapsvernområda Skardsfjella-Hyllingsdalen og Sylan. God forvalting av dei verna områda er ein føresetnad for å nå dei nasjonale måla. God forvalting vil òg sikre områda si betyding for framtidige opplevingar og for verdiskaping i utmarkskommunane no og i framtida. Forvaltinga skal vere kunnskapsbasert, og ha god lokal forankring. Forvaltinga av om lag 80 pst. av det verna arealet i Noreg er lokalt forankra. Der det er naudsynt skal verneområde ha skjøtsels- og forvaltingsplanar som gir konkrete forvaltings- eller bevaringsmål for området og retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. I dei store verneområda, spesielt i nasjonalparkane, skal forvaltingsplanane også integrere moglegheita for naturbasert verdiskaping i form av reiseliv og turisme. Besøksstrategiar skal integrerast i dei forvaltingsplanane der det er aktuelt. Merkevarestrategien som er utarbeidd for nasjonalparkane og som no blir implementert, er eit viktig ledd i utvikling av naturbasert reiseliv knytt til nasjonalparkane.»

Samtidig er budsjettposten for «statlege tileigningar, fylkesvise verneplanar», som blant annet skal dekke «utgifter til å erstatte dei økonomiske tapa som eigarar og rettshavarar har ved vernetiltak etter naturmangfaldlova i desse sakene» og «kjøp av område som er verna eller føresett verna etter naturmangfaldlova», redusert med 1, 6 millioner kroner, se Prop. 1 S (2018–2019), Klima- og miljødepartementet, s. 123.

Supplerende verneplaner

Klima- og miljødepartementet ønsker også å verne nye områder gjennom supplerende verneplaner, se se Prop. 1 S (2018–2019), s. 99:

«Regjeringa vil sikre eit representativt utval av norsk natur. Eksisterande verneområde er ikkje fullt ut representative. Det er derfor naudsynt å verne meir, særleg i skog og i marine område. For desse naturtypane går det eigne prosessar. Det er òg nokre manglar i andre naturtypar. Desse manglane skal dekkjast gjennom supplerande områdevern. Arbeidet med dei supplerande verneplanane som er ei oppfølging av Meld. St. (2015–2016), er starta opp. Arbeidet vil bli organisert fylkesvis. Desse verneplanane vil kunne innehalde framlegg om nytt vern innafor alle vernekategoriar; både naturreservat, biotopvern, landskapsvernområde og nasjonalparkar. Eventuelle framlegg om nye store verneområde, t.d. nasjonalparkar kan strekkje seg over fleire fylke. Ein legg til grunn at dei aktuelle fylkesmennene samarbeider om slike framlegg. Dersom mange område viser seg å vere aktuelle som nasjonalparkar vil ein vurdere å gjennomføre vernet gjennom ein eigen nasjonalparkplan.»

Skogvern

 

Skogvern er fremhevet som en av hovedprioritetene i Klima- og miljødepartementets forslag til statsbudsjett, likevel skal tildelingene til skogvern reduseres med 20 millioner kroner, e Prop. 1 S (2018–2019), s. 28..

«Regjeringa vil prioritere løyvingane til norsk skogvern på eit høgt nivå òg i 2019, for å sikre god framdrift i arbeidet med å verne 10 pst. av skogen. Det vil i 2019 bli prioritert å arbeide vidare med å halde høg kvalitet på skogvernet, og sikre at vernet dekkjer eit representativt utval av norsk skognatur. Regjeringa foreslår å redusere løyvinga til norsk skogvern med 20 mill. kroner til 444,6 mill. kroner i 2019»,

Videre vil regjeringen vurdere nye tiltak for å sikre mer vern av skog på statsgrunn og i allmenninger, og uttaler i denne sammenhengen at: «[t]iltak for å betre framdrifta i arbeidet, slik at viktige område kan vernast, vil bli vurdert.», se Prop. 1 S (2018–2019), Klima- og miljødepartementet, s. 99.

Forholdet til berørte kommuner og brukere av skogen er ikke omtalt i budsjettforslaget.

Innføringen av fjelloven i Nordland og Troms – ingen nyheter

I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag vises det til Stortingets anmodningsvedtak 8. juni 2017, hvor regjeringen ble bedt om å utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utover følgende bemerkning, er vedtaket ikke fulgt opp i forslaget:

«Regjeringa arbeider med å greie ut spørsmålet i tråd med vedtaket frå Stortinget, og vil kome tilbake til Stortinget på eigna måte.», se Prop. 1 S (2018–2019), Landbruks- og matdepartementet, s. 26.