Hjem Nyheter SB 2019: Regjeringen varsler endringer som kan svekke den lokale rovviltforvaltningen

SB 2019: Regjeringen varsler endringer som kan svekke den lokale rovviltforvaltningen

Regjeringen varsler mulige endringer i flere USS relaterte saker:

Regjeringen varsler en mulig gjennomgang av den regionale forvaltningsmodellen, og om det skal opprettes en egen rovviltklagenemnd.

I Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for 2019, se Prop.1 LS (2018-2019), s. 98. varsles tiltak som kan få stor betydning for rovviltforvaltningen. Det fremgår  blant annet at Regjeringen vil «sjå på moglegheitene for å etablere ei uavhengig rovviltklagenemnd som behandlar klagar på vedtak om kvotar for jakt og felling av rovvilt.»

Samme sted uttales det også at «Regjeringa vil òg vurdere om det skal gjerast endringar i den regionale forvaltingsmodellen og ei omfordeling av dei regionale bestandsmåla.»

Det er også uttalt at det «skal givast realistiske lisensfellingskvotar» – uten at departementet har utdypet hva som ligger i dette.

USS vil følge opp disse varslede sakene for å sikre at den todelte målsettingen fra Rovviltforliket i 2011 blir ivaretatt, og for at det ikke blir gjennomført endringer som svekker berørte lokalsamfunn og beitenæringen.

Samtidig vil Regjeringen «følgje opp erfaringar med bruk av laus, på drevet halsande hund ved felling av ulv» og den vil «følgje opp Stortingets vedtak om ein fagleg gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, og gjennomføre ei ny uavhengig utgreiing av det genetiske opphavet til ulvestamma i Noreg.»

Reduksjon av erstatning for beitedyr tatt av rovvilt

I Klima- og miljødepartementets budsjettforslag er posten for erstatning for beitedyr tatt av rovvilt «redusert med 8 mill. kroner i tråd med lågare husdyrtap dei siste åra.», se. Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og miljødepartementet s. 133.

Begrunnelsen er den samme som for tilsvarende reduksjon i statsbudsjettet for 2017

Styrking av SNO og omstillingsmidler

Klima- og miljødepartementet varsler også at regjeringen vil øke bevilgningene til SNO og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader på beitedyr med 15 millioner kroner.

Av disse er 10 millioner kroner til konfliktdempende tiltak, som er ment benyttet til en «generell styrking av arbeidet med forebyggande og konfliktdempande tiltak, med særleg merksemd på arbeid for å finne langsiktige løysingar i kroniske tapsområde slik som Nord-Østerdalen aust for Glomma i Hedmark. Noko av midlane skal gå til såkalla radiobjøller på sau.» se. Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og miljødepartementet s. 133.

Departementet understreker videre at midlene til konfliktdempende tiltak også omfatter omstillingstiltak, jf. Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og miljødepartementet s. 134: 

«Midlane skal òg nyttast til omstillingstiltak for dyreeigarar med utmarksbasert sauehald, som over eit lengre tidsrom har hatt omfattande rovviltskadar og ønskjer ei omstilling til anna næringsverksemd med tilknyting til landbrukseigedommen.

I relasjon til måloppnåelse og tildelingskriterier, påpekes følgende om midlene:

«Vidare er det eit kriterium for måloppnåing at tilskotsordninga fører til omstillingar der dette fører til reduserte tap og konfliktar. …  Auka beitebruk med sau i rovviltprioriterte område skal ikkje stimulerast. For å medverke til ei tydelegare soneforvalting skal midlar til førebyggjande og konfliktdempande tiltak normalt prioriterast slik at det blir fokusert på besetningar som ikkje medverkar til auka tal på beitedyr i rovviltprioriterte område. På same måte skal nyetablert beitebruk med sau i rovviltprioriterte område prioriterast lågt.»

USS vil følge opp også disse forslagene slik at midler til konfliktdempende tiltak i minst mulig grad svekker beitenæringen.

De resterende 5 millioner kronene skal brukes til SNO. Departementet viser til at det er «lagt inn 5 mill. kroner til fem årsverk i Statens naturoppsyn til operativ feltverksemd i rovviltforvaltinga, særleg bistand til kommunale fellingslag i samband med skadefellingsforsøk.», se. Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og miljødepartementet s. 117.