Hjem Nyheter SB 2019: Regjeringen legger føringer for hyttebygging og friluftsliv uten å involvere kommunene

SB 2019: Regjeringen legger føringer for hyttebygging og friluftsliv uten å involvere kommunene

Regjeringen varsler i Prop 1. LS (2018-2019) videre implementering av Handlingsplan for friluftslivet av 24. juli 2018, videre arbeid med veileder om planlegging av fritidsbebyggelse og videre vurdering av statlige planretningslinjer for fjellområder. Forslagene vil kunne få stor betydning for kommunene, men det fremgår ikke at kommunene vil bli involvert i arbeidet.

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettforslag i Prop.1 LS (2018-2019) s. 219 (våre understrekninger):

Arbeidet med revisjon av veiledningen om planlegging av fritidsbebyggelse har startet. Departementet skal vurdere behovet for statlige planretningslinjer for fjellområder og kystnære sjøområder.»,

Fra Klima- og miljødepartementets budsjettforslag i Prop.1 LS (2018-2019) s. 94 (våre understrekninger):

«Handlingsplanen for friluftsliv som regjeringa la fram i 2018 vil bli følgt opp i 2019, i nært samarbeid med friluftslivsorganisasjonane. Handlingsplanen konkretiserer og utfyller ei rekkje av tiltaka og føringane i stortingsmeldinga om friluftsliv frå 2016, og inneheld mange nye tiltak og føringar for å styrkje friluftslivsarbeidet. Stortingsmeldinga og handlingsplanen vil saman utgjere grunnlaget for statens arbeid med friluftsliv i åra som kjem.»

USS vil følge opp sakene overfor KLD og LMD, for å sikre at også utmarkskommunenes interesser ivaretas i de pågående prosessene.