Hjem Nyheter RNB 2018: USS-saker
Forsiden på RNB 2018, Meld. St. 2 (2017-2018)

RNB 2018: USS-saker

Revidert nasjonalbudsjett 2018 er lagt frem av Regjeringen i dag, 15. mai 2018, og vi har gjennomgått dokumentene for å finne saker som er relevant for USS' saksfelt. Av generell interesse for medlemskommunene er at det i Kommuneproposisjonen 2019 uttrykkelig heter at «Regjeringen vil arbeide for å redusere statlig detaljstyring og byråkrati og sørge for at mer makt og myndighet desentraliseres til lokalsamfunn og deres folkevalgte.»

Dokumentene ligger her: RNB 2018

Sjøområder

Når det gjelder uttalelser av direkte betydning for USS sine kjernesaker, fremgår det blant annet i Kommuneproposisjonen punkt 1.5 at Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2018 vil publisere et rundskriv og en veileder om planlegging i sjøområdene. Det er lagt til grunn at dette «vil bidra til bedre planlegging av kystsonen og gi mer forutsigbare rammer for vekst i kystnæringene». Videre fremgår det at departementet arbeider med å forenkle utmarksforvaltningen og å styrke mulighetene for næringsutvikling i fjellområdene.

Utredning av grunnrenteskatt på havbruk

I tillegg kommer varselet i Meld. St. 2 (2017-2018) på side 58. flg. om at regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020. Vi viser til eget USS-nytt om dette.

Fjelloven

Det fremgår av Kommuneproposisjonen under punkt 7.7.5 at regjeringen i tråd med Stortingets «Anmodningsvedtak nr. 837 om fjelloven», er «i ferd med å utrede spørsmålet om å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense, jf. Prop. 1 S (2017–2018) fra Landbruks- og matdepartementet. Departementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte». USS følger opp saken overfor departementet.

Skrantesyke

Det er også av interesse at Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding i forbindelse Revidert nasjonalbudsjett opplyser at regjeringen vil øke løyve til Mattilsynets arbeid med skrantesyke (CWD) med 15 mill. Bevilgningen fremgår av Prop. 85 S (2017-2018) kap. 1115: «Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Mattilsynets arbeid med CWD/skrantesyke med 15 mill. kroner. Økningen skal brukes til arbeidet med smittesikring i Nordfjella etter at villreinflokken der nylig er tatt ut.»

Nasjonalparker

I Prop. 85 S (2017-2018) kap. 1420 «Miljødirektoratet», heter det videre under «Post 34 (Ny)»: «Det er behov for en bevilgning på 19,2 mill. kroner til ferdigstilling av nasjonalparkplanen, jf. St.meld. nr. 62 (1991–1992) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. Posten dekker utgifter ved vern, primært i form av erstatninger, men også i form av utgifter til grensemerking og andre saksomkostninger.

Posten har ikke bevilgning i 2018, fordi det ble antatt at resterende utbetalinger under nasjonalparkplanen enten ville skje i 2017 eller ville bli dekket av overført beløp fra 2017 til 2018. Miljødirektoratets siste anslag viser imidlertid at det er behov for 56,1 mill. kroner i utbetalinger i 2018. Det er 19,2 mill. kroner mer enn overført beløp fra 2017. Årsaken er at erstatningene for noen av de tidligere vernede områdene antas å bli dyrere enn tidligere beregnet. Det foreslås derfor bevilgning på posten på 19,2 mill. kroner.»