Hjem Nyheter Regjeringen svarer på spørsmål om utredning av fjelloven i Nordland og Troms
Fjell - Foto Robert Anders

Regjeringen svarer på spørsmål om utredning av fjelloven i Nordland og Troms

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) om hvor langt regjeringen har kommet i utredningen av å gi fjelloven anvendelse i Nordland og Troms.

Svar et spørsmålet (spm 175) om utredningen av fjelloven i Nordland og Troms er datert 24. oktober 2018. I svaret heter det:

"Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. oktober 2018 vedlagt spørsmål nr. 175 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Spørsmålet lyder:
"Kan statsråden redegjøre for hvor langt regjeringen har kommet i sin utredning av å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms, som sør for Nordland, slik Stortinget vedtok 8. juni 2017?"

Svar:
I tråd med det vedtaket Stortinget fattet 8. juni 2017 (vedtak nr. 837) har regjeringen iverksatt arbeidet med å utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense, det vil si i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. Spørsmålet om å gi fjelloven anvendelse i Nordland og Troms reiser en rekke prinsippielle spørsmål knyttet til den fremtidige forvaltningen. Utredningen gjennomføres derfor av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Landbruks- og matdepartementet og berørte departementer. Utredningen vil ligge til grunn for regjeringens tilbakemelding til Stortinget. Utredningsarbeidet har prioritet, men er ikke ferdigstilt ennå.

Spørsmålet om hvordan statens grunn i Nordland og Troms skal forvaltes i fremtiden har vært diskutert i lengre tid. Det har vært mange synspunkter på dette.

Lokalt i Nordland og Troms har det vært et stort engasjement for å få spørsmålet avklart. Det har også vært gjennomført et omfattende utredningsarbeid tidligere av Samerettsutvalget, som la frem sin utredning som NOU 2007: 13 Den nye sameretten. Spørsmålet må undergis en grundig vurdering der alle sider ved spørsmålet om den framtidige forvaltningen, herunder konsekvensene for de berørte må klargjøres og tas i betraktning.

Jeg viser forøvrig til de orienteringer om utredning av fjelloven som er gitt i Prop. 1 S (2017-2018) og i Prop. 1 S (2018-2019). Regjeringen har her uttalt at en vil komme tilbake til saken overfor Stortinget på egnet måte og at statens grunn i Nordland og Troms inntil videre vil bli forvaltet av Statskog SF som i dag, i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter og etter de retningslinjer som blir fastsatt av staten som eier av foretaket.

Med hilsen

Bård Hoksrud
Landbruks- og matdepartementet"

USS vil følge opp saken, i tråd med tidligere vedtak på USS landsmøter.