Hjem Nyheter Pressemelding fra leder, Hanne Alstrup Velure i konsultasjonsmøte med KLD og LMD 12. november 2018
Sau i utmark

Pressemelding fra leder, Hanne Alstrup Velure i konsultasjonsmøte med KLD og LMD 12. november 2018

USS var 12.11.18 i dialogmøte med statssekretær, politisk rådgiver og embetsverk i Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup Velure, sekretær Stein Erik Stinessen fra Lund og Co. og ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang, ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes, ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie, ordfører i Storfjord, Knut Jentoft og ordfører i Inderøy, Ida Stuberg. I det nesten tre timer lange møtet var det slik malen for møtene er bestemt en første del med en rekke overordnede/prinsipielle saker og en annen del med særlig fokus på bestemt rovviltregioner, denne gangen region 6, 7 og 8. USS opplevde møtet som godt og konstruktivt og med gjensidig vilje til å gjøre grep for å dempe konfliktnivået i rovviltforvaltningen.

Med målsettingen om å få ned konfliktnivået med et styrket rammeverk i forkant av neste beitesesong for øye, var det i første møtet naturlig å ta opp en omfattende rekke av temaer – bl.a. modeller for bestandsovervåkning, effektivisering av skadefelling, endring i lisensfellingsperiode og økt skadefelling på vårsnø. Rolleforståelse er viktig i konsultasjonsordningen og saker som allerede er i prosess for snarlig avklaring eller der departementene vil gå ut over sitt mandat ved intervenering, må handteres i tråd med dette. Det var derfor enighet om ulike måter å komme videre på de ulike temaer.

Kommunenes rettslige klageinteresse og klagebehandling innenfor ulvesonen er saker i prosess og det forventes snarlig avklaring fra departementet på dette. USS fremmet likevel sin vurdering av hvordan «andre offentlige interesser av vesentlig betydning» er å forstå.

Modeller for bestandsovervåkning skal USS i forståelse med departementene ta en kontakt med Rovdata for drøfting av, og komme tilbake til i neste konsultasjonsmøte 8.1.2019. Departementet viste forståelse for at USS mener det må til en forskrift om skadefelling - USS skal gjøre en jobb med innspill på dette før neste møte. Endring i lisensfellingsperiode og økt skadefelling på vårsnø, er effektiviseringstiltak på felling som er foreslått fra lokalt hold mange ganger i møter med departementet der USS har deltatt, og USS fikk positive signaler på en snarlig avklaring omkring dette.  

Bestandsregulering av ørn var tema under møtets del 2 med særlig fokus på rovviltregion 6, 7 og 8. USS er fornøyd med at departementet viste forståelse og vilje til å igangsette arbeid for innhenting av kunnskapsgrunnlag. For å hente inn erfaringsbasert kunnskap er det av avgjørende viktighet at reindriftsnæringen bidrar aktivt til dette.

Forvaltningsplanen for rovviltregion 7 som er vedtatt av rovviltnemndet, er innhentet av departementet og USS ønsket en statusoppdatering. Departementet krever iflg. brev av 2.7.18 endringer i forvaltningsområdene for bjørn. Saken er i prosess for snarlig avklaring og var derfor kun gjenstand for USS sin gjentagelse av de innspill vi tidligere har kommet med om rovviltforlikets punkt 2.2.14 som fastslår at «virkeliggjøring av bestandsnivå for bjørn ikke vil kreve areal ut over omfanget av dagens yngleområder». USS fikk også forståelse av at vurdering og avklaring av fremtidig status til Øvre Sunndal i region 6 som beiteprioritert område er relativt nært forestående.

Andre temaer som var drøftet var hensyntaking til den svenske grensebestanden av bjørn i norsk bestandsmåling, på lik linje med det man har på ulv. Likeså ble brevet fra ordførerne i fjellregionen til statsministeren om likebehandling av regioner på erstatning for tap til ulv, drøftet. At man i Nord-Østerdalen skal få avkortet erstatning i forhold til den erstatning som ble Hadeland til del i fjor, med en begrunnelse USS oppfatter er at Hadeland opplevde en unormal tapssituasjon som må regnes som mer «normal» for Nord-Østerdalen, er konfliktskjerpende. Det kan ikke være slik at fordi man opplever stabilt utfordrende forhold å drive næring under – og dermed altså i enda større grad enn andre områder må tåle belastningen av nasjonal rovviltpolitikk – så skal man av den grunn tåle mindre på erstatningsutmålingen.  

Det ble fra departementets side understreket at det i nasjonalbudsjettet for 2019 av regjeringen er foreslått en betydelig økning i ressurser til FKT og særlig øremerkede midler til nettopp Nord-Østerdalen.

Avslutningsvis ba USS om statusoppdatering på rovviltforliket av 2011 punkt 2.1.9: «Forlikspartnerne er enige om at den regionale forvaltningen og de regionale bestandsmålene av rovvilt skal evalueres innen fem år». Departementene viste til at det i 2016 var laget to rapporter av hhv. NINA og NIBIO som et ledd i den foreskrevne evalueringen. USS ser frem til resultatet av den samlede evalueringen.

USS er godt fornøyd med møtet og samarbeidsklimaet og ser frem til den videre prosessen på de saker som var drøftet og behandlet på gårsdagens møte, slik at man når målet om en merkbar bedring og effektivisering i rovviltforvaltningen for å styrke oppnåelsen av den todelte målsetting og demping av konfliktnivået.

Hanne Alstrup Velure
Leder