Home Nyheter PRESSEMELDING – USS i nytt konsultasjonsmøte om rovvilt 27.mai 2019

PRESSEMELDING – USS i nytt konsultasjonsmøte om rovvilt 27.mai 2019

USS var 27.mai 2019 i nytt konsultasjonsmøte om rovvilt med politisk og administrativ ledelse i Klima og Miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og Matdepartementet (LMD).  Fra USS stilte i tillegg til leder, de to faste representanter i møtene, Meråker-ordfører, Kari-Anita Furunes, og Engerdal-ordfører, Lars Erik Hyllvang samt fra sekretariatet Stein Erik Stinessen og Espen Andreas Volden. Fra departementene stilte som alltid de to statssekretærene, Atle Hamar (KLD) og Widar Skogan (LMD) samt en rekke personer fra embetsverket.

Departementene informerte innledningsvis om ulike rovviltsaker. Informasjon om skriftlige spørsmål, interpellasjon og representantforslag siden sist møte, vurdering av FKT-ordningen, vurdering av erstatningsordningene, rovvilt i revidert nasjonalbudsjett, vedrørende tidligere sak om analyser av DNA fra bjørn, status på ekstraordinære uttak våren 2019 og ikke minst om høring av endringer i naturmangfoldloven og forskrifter. Sistnevnte vil det være 4 måneders høringsfrist på. USS uttrykte tilfredshet med at kommunenes rettslige klageinteresse ift. rovviltnemndenes vedtak tydeliggjøres i forskrift. Samtidig er USS skeptisk til nye og større rovviltregioner, og har også tidligere uttrykt tydelig at etablering av «uavhengig klagenemnd» for prøving av rovviltnemndenes vedtak, er i strid med rovviltforlikenes føringer. USS vil komme med fyldig høringsuttalelse.

USS orienterte om møte med SNO vedrørende utforming av veileder på skadefelling. USS har kommet med en rekke konkrete innspill til veilederen og skal i siste møte med SNO om denne 29.mai. Regjeringen opplyste i pressemelding 17.12.2018 at man også vil vurdere behov for forskriftsfesting av deler av veilederen. Dette er i tråd med hva USS hele veien har spilt inn – vi mener rammer for skadefelling når det gjelder bl.a. bruk av våpen og ammunisjon, organisasjonsregler, bruk av teknologi også mtp. personvern, motorferdsel i utmark og ettersøk, må nedfelles i forskrift.

Kommuner i ulvesonen har søkt om dispensasjon for bruk av løs på drevet halsende hund under lisensfelling av ulv. Miljødirektoratet har avslått søknaden og saken er klaget inn til KLD. Saken er i prosess og kan derfor ikke kommenteres av departementet. USS viste til at dette var et av de mange innspill statsministeren fikk i møtet 5.9.18 og at det synes merkelig at det skal være lov i Sverige men ikke i Norge. Målet må være effektiv lisensfelling på samme måte som effektiv skadefelling.

Mattilsynet har i rapport 14. mars 2019 gitt LMD en oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for kommende beitesesong. I rapporten vises det bl.a. til sterkt økende tap av tamrein som vil kreve snarlige tiltak og til store tap av sau i områder med både sau og rovdyr. Mattilsynet uttaler at «Rovvilttrykket må holdes på et nivå som gjør beitebruk velferdsmessig akseptabelt», og viser til kartlegging av potensielle skadegjørere og uttak i forkant av beitesesongen, det å holde beiteprioriterte områder fri for skadegjørende rovvilt, effektiv lisensfelling og skadefelling og gjennomføring av restuttak, som nødvendige tiltak. USS ba om svar på hvordan departementene og i særdeleshet LMD som Mattilsynet er tilsynsorgan for, tenker å møte rapporten og særlig region Midt-Norge som i rapporten er tydelig på at rovviltforliket på en rekke punkter ikke følges opp. LMD uttrykker at man kontinuerlig jobber med å oppfylle rovviltforliket og at man ikke er i mål.

Andre temaer i møtet var den nylig innførte endring av lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. USS er fornøyd med at fellingsperioden nå strekker seg til 31.mai slik at man kan jakte på sporsnø men vi har ingen forståelse for at man samtidig avkorter fellingsperioden på høsten tilsvarende slik at lisensfellingen ikke kan kombineres med alminnelig jakt. Avklaring av hvem som er ansvarlig for at kommunene utarbeider beredskapsplaner for omfattende rovviltangrep, bl.a. med bruk av NJFF’s beredskapskurs som er utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet, var etterspurt. Likeså har USS over tid etterspurt en sammenstilling av eksisterende kunnskap om beiterett og biologisk mangfold, spesifikt omkring hvordan beitebruk spiller en positiv rolle for klimaet og bevaringen av artsmangfoldet.

I tidligere møter har begge departementer grunngitt uttak av Slettås-reviret, men ikke Mangen- og Hobøl-reviret, med at forhold som knytter seg til §18 første ledd c «allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning», er relativt godt dokumentert for lokalsamfunn rundt Slettås-reviret mens den er for dårlig dokumentert for lokalsamfunn rundt de to andre revirene. USS har påtatt seg å koordinere et prosjekt på vegne av flere kommuner i ulvesonen der man vil kartlegge hvordan tilstedeværelsen av ulv påvirker lokalsamfunn ut over rent næringsmessige forhold. Flere av kommunene i ulvesonen som er berettiget til å gjøre seg nytte av regjeringens tilskuddsordning «Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold» som er ment for bl.a. konfliktdempende tiltak der kommunen selv kan beslutte hvilke, har bedt om en avklaring på hvorvidt dette tilskudd kan brukes til finansiering av prosjektet. Departementet mener dette må besvares av direktoratet og ved eventuell tvil der vil KLD ta stilling til dette.

Avslutningsvis var klargjøring av hva departementene legger i «langsiktige løsninger i tapsutsatte områder med vedvarende store skader» samt leieavtaler i beiteprioriterte områder, drøftet. Litt utenom tema ønsket USS også å vite hva departementene tenker om den økende utfordring med villsvinforekomsten i Norge. Det var klar tilbakemelding på at villsvin er en svartelistet art som man udelt ser på som et problem. Det er i statsbudsjettet avsatt 2 mill. kr i 2019 og 2 mill. kr. i 2010 til arbeid med tema. Departementet kommer med en handlingsplan for håndtering av utfordringene 1.11.2019. Målet for handlingsplanen er minst mulig villsvin på minst mulig norsk areal!

 

USS er svært fornøyd med den formen dialogmøtene har inntatt og den gjensidige tilliten, respekt og imøtekommenhet som preger møtene. At Landbruks- og Matdepartementet er kommet tettere på rovviltforvaltningen oppfattes å være et viktig steg på veien mot bedre forståelse av sammenhengen mellom bruk og vern. Også møter med Rovdata og SNO oppleves som meget konstruktive og med klart mål for øye å ved felles innsats gjøre vårt til å dempe konfliktnivået i rovviltforvaltningen. Det lover godt for positive resultater på sikt.

Hanne Alstrup Velure, Leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS, 27.05.19