Home Nyheter Nasjonal ramme for vindkraft - høringsmøter
Stamåsen vindkraftpark - Statkraft

Nasjonal ramme for vindkraft - høringsmøter

På USS landsmøte 28.-29 mars var det enighet at USS skulle engasjere seg i arealspørsmålene knyttet til vindkraftutbygging som berører USS-kommunene. NVEs forslag til nasjonal plan kom som kjent 1. april og er sendt på høring. Planen viser at mer enn 20 av USS medlemskommuner er omfattet av planen for vindkraft.

Høringsbrev - med frist 1. august 2019

Olje og Energidepartementet sendt ut følgende høringsbrev, hvor det fremgår at høringsfristen er 1. august 2019. Av brevet fremgår også at det er lagt opp til flere høringsmøter:

"Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf. Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart: https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme med forslag til det NVE mener er de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.

Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)). I energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".

NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21 temarapporter basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av rapportene. Dette er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort av miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge.

I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre gode vindressurser. NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.

NVEs forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller under utbygging. NVE har avslått omlag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner.

Høring

Olje- og energidepartementet vil legge til rette for god lokal og regional medvirkning. Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet legger opp til flere regionale innspillsmøter frem mot sommeren for å bidra til at lokale og regionale aktører kan gi gode høringsuttalelser. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til politikken for vindkaft på land.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no. Også andre enn dem som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Høringsfristen er satt til 1. august 2019.

Regionale innspillsmøter

Følgende innspillsmøter vil bli avholdt:

Lillestrøm 6. mai, kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm

Kristiansand 21. mai, kl. 12.00-16.00
Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand

Bergen 23. mai, kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Flesland, Lønningsveien 9, 5258 Blomsterdalen

Trondheim 12. juni kl. 12.00-16.00
Scandic Nidelven, Havnegata1, Trondheim

Hammerfest 17. juni kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Hammerfest, Sørøygata 15, Hammerfest

Ved stor pågang til innspillsmøtene vil kommunale og regionale myndigheter bli prioriert og antall deltagere per organisasjon bli begrenset. Det blir servert en enkel lunsj fra kl. 11.

Påmelding til innspillsmøtene sendes på e-post senest syv dager før aktuelt møte til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no Dersom det er ønskelig å holde et kort innlegg, vennligst gi beskjed om dette ved påmelding.

Med hilsen

Andreas H. Eriksen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anja Skiple Ibrekk
underdirektør"

USS' oppfølging

USS vil utarbeide høringssvar innen fristen, hvor det vil bli fokusert på kommunenes rolle og interesser. Dersom det er medlemskommuner som har spørsmål eller behov for bistand, kan USS sekretariat kontaktes. 

For ordens skyld understrekes at USS som organiasjon, på samme måte som i alle andre saker USS jobber med, ikke er for eller mot vindkraft.