Hjem Nyheter Julehilsen fra leder

Julehilsen fra leder

Om ikke mange dager senker julefreden seg og snart har vi et nytt år foran oss. USS har hatt et travelt år med høy aktivitet og stadig nye saker, områder og tema som er viktig for oss å gripe tak i. Antall medlemskommuner har økt til 94, noe som forteller oss om viktigheten av USS som interesseorganisasjon.

Selv om det sentralt er noenlunde politisk konsensus om viktigheten av å trygge og styrke lokaldemokratiet og den lokale råderetten, så viser det seg i den politiske virkelighet at kommunene på mange områder til stadighet møter på utfordringer. Bærekraftig bruk av våre naturressurser defineres og forstås ofte helt ulikt av oss som lever midt i og lever av dem, og de som betrakter dette på avstand. Kampen for å oppnå felles forståelse av vedtatt rovviltpolitikk er på mange måter et symbol på det USS kjemper for på alle våre arbeidsområder. USS tar ikke standpunkt for eller imot vern, verken av rovvilt eller areal – men er opptatt av at beslutningen om vern tas nærmest mulig den som berøres av vernet. Noen steder vil majoriteten være for vern, andre steder vil man være imot eller ønsker det effektuert annerledes enn man legger opp til fra sentralt hold.

USS jobber for at vedtatt politikk, stortingets vilje, skal følges opp av både politikere og forvaltning. Vi har et aktivt landsstyre med høy kompetanse og landets beste jurister på områder som omhandler hvordan vedtatt politikk er å forstå. Sekretariatet vårt har vunnet utallige rettsaker for kommunene mot staten, og for øvrig med sitt opplærings- og påvirkningsarbeid bidratt til at lokaldemokratiet har en betydelig bedre stilling i dagens Norge enn det ville hatt uten USS.    

2018 har utenom rovviltpolitikk blant annet vært preget av behandling av ny fjellov, innføring av lokal forvaltning i Nordland og Troms, hyttepolitikk, utbygging av digital infrastruktur og videreføring av USS-arbeidet for trygging av lokal forvaltet motorisert ferdsel i utmark. USS inviteres til å delta i stadig flere fora og er synlig på mange arenaer der våre interesseområder behandles. Vi er spesielt stolte av å ha bidratt til etablering av konsultasjonsordningen på rovviltforvaltning mellom Klima- og Miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet og USS og har store forventninger til at denne kan senke det alt for høye konfliktnivået. Vi har mye å utrette i 2019 og har egentlig kun én organisatorisk utfordring, nemlig prioritering innenfor de økonomiske rammer vi nå en gang har; nye medlemskommuner ønsker derfor velkommen!

Jeg vil benytte anledningen til enda en gang å takke for tilliten jeg fikk på landsmøtet i år til å lede USS. Det er en sann glede å få jobbe med engasjerte lokalpolitikere fra alle partier som har ett felles mål – å synliggjøre hva vi legger i et levende lokaldemokrati og vår rett til å forvalte de lokale naturressursene.

Takk til alle våre samarbeidspartnere for godt samarbeid. En spesiell takk til landsstyremedlemmene våre og til vårt sekretariat i Lund & Co. – sammen gjør vi distrikts-Norge sterkere!

GLEDELIG JUL OG GODT NYTTÅR MED TAKK FOR ET AKTIVT USS-ÅR I 2018!

Hanne