Hjem Nyheter Fra flertall for uavhengig rovviltklagenemnd til mindretall

Fra flertall for uavhengig rovviltklagenemnd til mindretall

Ved den forløpige behandlingen av representantforslaget i til dok 8:86 (2017-2018) var det flertall for uavhengig rovviltklagenemnd. Dette flertallet er snudd til et mindretall etter at Arbeiderpartiet i næringskomiteen klargjorde at partiet ikke går inn for en uavhengig nemnd. Dette fremgår av energi- og miljøkomiteens innstilling (Innst. 204 S (2017–2018)) av 22. mars 2018. USS mener det ikke bør opprettes en uavhengig klagenemnda, og er imot Regjeringens forslag om dette i Jeløya-plattformen fra januar i år. Det er viktig at statsråden i Klima og miljødepartementet må stå til ansvar for Stortinget for de vedtak som treffes innenfor rovviltforvaltningen.

I innstillingen heter det:

"Et tredje flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, vil understreke viktigheten av å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemndene"

Deretter uttaler Ap i næringskomiteen, som er inntatt som en del av energi og miljøkomiteens innstilling:

"Næringskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at det i den foreløpig avgitte innstillingen til dok 8:86 (2017-2018) foreslås at det etableres en uavhengig klagenemd. Disse medlemmer vil med dette kunngjøre at Arbeiderpartiet ikke støtter etableringen av en slik uavhengig klagenemd og at tilslutningen til dette i flertallsinnstillingen har skjedd ved en feiltakelse. Disse medlemmer har ingen flere merknader til innstillingen og viser for øvrig til partiets merknader i innstillingen."

Hele innstillingen kan du lese her