Hjem Nyheter Flertallsvedtak om å utrede fjellov i Nordland og Troms
Fra statsallmenningen i Øystre Slidre kommune, Grønekinnkampen

Flertallsvedtak om å utrede fjellov i Nordland og Troms

I Stortingets behandling av regjeringens forslag Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå ​(Prop. 84 S 2016–2017) foreslår et flertall bestående av H, Frp, KrF, V og Sp å treffe følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. Utredningen skal videre legge til grunn at gjeldende finnmarkslov videreføres innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder." 

​USS er godt fornøyd med at Stortinget vil treffe vedtak om at det konkret skal utredes å gi fjelloven anvendelse i Nordland og Troms. Statsallmenningsutvalget jobber i dag med å utrede endringer i fjellova og statsallmenningsloven; sistnevnte regulerer retten til trevirke. USS syn er at det er hensiktsmessig med en mandatutvidelse for utvalget, slik at det kommende flertallsvedtaket i Stortinget kan følges opp raskt. Å utvide fjellovens anvendelsesområde er et direkte kommunalt anliggende: Det er kommunestyret som oppnevner fjellstyrets medlemmer og kommunen har også andre sentrale oppgaver etter fjelloven. USS mener derfor at en mandatutvidelse bør følges opp med en styrket representasjon for kommuneinteressene. Ap og SV foreslår å avvente Stortingets behandling av NOU 2007: 13, der statsgrunn i Nordland og Troms er foreslått overført fra Statskog SF til et eget eierorgan. Til dette kan det bemerkes at utredningen ikke er fulgt opp ti år etter at den ble avgitt i 2007. Komiteinnstillingen finner du her: Innst. 385 S (2016–​2017). Dato for Stortingets første behandling av innstillingen er 8. juni 2017.