Hjem Nyheter De folkerettslige forpliktelser må bli en viktig del av utredningen om fjellova skal gjelde i Nordland og Troms!

De folkerettslige forpliktelser må bli en viktig del av utredningen om fjellova skal gjelde i Nordland og Troms!

Sametinget har i brev av 2. juni 2017 argumentert for at en utredning om å la fjellova få anvendelse i Nordland og Troms, strider med folkeretten. USS påpeker at det første en slik utredning bør ta sikte på, er å sikre de samiske interesser.

USS vil understreke at å treffe vedtak om å utrede innføring av fjellova ikke endrer samiske rettighetshaveres posisjon, det være seg innenfor reindrifta eller andre samiske rettigheter. Dersom fjellova innføres må reindriftsnæringen være representert i fjellstyret, noe som i dag følger av fjellova. Både Snåsa og Engerdal fjellstyrer er eksempler på fjellstyrer med samisk reindriftsrepresentasjon der ordningen fungerer godt i dag.

Samiske interesser må være representert i utvalget som gjennomfører utredningen. Gjennom utredningsarbeidet vil konsultasjonsplikten oppfylles og forholdet til folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk, vil bli avklart. Det er ikke i seg selv i strid med folkeretten å treffe vedtak om å utrede en sak som berører samiske rettigheter, men det må sikres at folkerettslige forpliktelser er oppfylt gjennom både utredningsprosessen og i det materielle innhold som blir vedtatt som en oppfølging av utredningen.

Sametinget fastholder at NOU 2007: 13 skal følges opp. Utredningens forslag om ny forvaltningsmodell for Nordland og Troms er ikke fulgt opp siden utredningen ble avgitt i 2007. USS syn er derfor at det er et riktig spor å utrede fjellovas anvendelse for Nordland og Troms nå, og i en ny utredning vil naturligvis de vurderinger som er gjort i NOU 2007: 13 få betydning.

USS foreslår at utredningen innlemmes i mandatet til Statsallmenningsutvalget og at utvalget styrkes ytterligere med representanter fra kommunalt nivå.