Hjem Node Folkefinansiering av ulvesaken - «Crowdfunding»

Folkefinansiering av ulvesaken - «Crowdfunding»

Crowdfunding av ulvesaken

USS er partshjelper i søksmålet som WWF har reist mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. Rovvilt har i all tid vært et viktig saksområde for USS, og saken berører direkte flere av USS medlemskommuner. Ved å tre inn som partshjelper for staten tar ikke USS stilling for eller mot ulv. USS syn er at ulvebestanden skal forvaltes i tråd med bestandsmålet og Stortingets vilje, og at vedtakene om lisensfelling derfor må iverksettes. USS åpner for folkefinansiering for å få dekket kostnadene ved rettssakene. Nedenfor følger retningslinjene for såkalt Crowdfunding. Betaling skjer til spleis.no.

Hovedforhandling er berammet i Oslo tingrett i slutten av april 2018. WWFs begjæringer om midlertidig forføyning om stans av ulvejakten har allerede vært behandlet i to runder i Oslo tingrett. Regjeringen har nå besluttet at ytterligere tre ulv skal felles, og det kan ikke utelukkes at det kan komme flere søksmål. Det betyr at rettsprosessene om uttak av ulv kan bli tidkrevende og kostbare. USS arbeider for å fremme medlemskommunenes interesser i mange ulike utmarkssaker. Dersom ulvesaken blir langvarig, vil det kunne gå på bekostning av USS arbeid med andre saker. Landsstyret har derfor besluttet å åpne for at deler av søksmålet finansieries ved folkeinnsamling, eller såkalt «crowdfunding».

For folkeinnsamlingen gjelder følgende retningslinjer:

1. Formålet med innsamlingen er å dekke USS sine utgifter som partshjelper for staten i rettssakene mellom WWF og staten om uttak av ulv. Mer informasjon om ulvesakene fremgår av USS sine hjemmesider (www.uss.no). Hjemmesiden vil bli fortløpende oppdatert etter hvert som ulvesakene utvikler seg. Resultatet av de enkelte sakene etter hvert som de blir avsluttet vil også fremgå her.

2. Ved innsamlingen benyttes tjenesten Spleis.no som leveres av SpareBank 1 Spleis AS. Vilkår for tjenesten fremgår av www.spleis.no.

3. Både kommuner, virksomheter og privatpersoner som ønsker å være med å støtte USS som partshjelper i ulvesakene, kan betale inn et beløp etter eget ønske. Giver kan velge å være anonym.

4. Innsamlingsaksjonen publiseres på Spleis, USS sine hjemmesider på internett og på Facebook.

5. Innsamlingstiden er i første omgang satt til 30 dager. Først ved innsamlingstidens slutt vil midlene gjøres tilgjengelig for USS. Ved innsamlingsperiodens utløp vil det bli vurdert hvorvidt det er behov for å sette i gang en ny innsamlingsrunde ut i fra hva som er status i rettsakene.

6. Når innsamlingsperioden er avsluttet overføres pengene til USS sin konto øremerket til ulvesaken. Eventuelle overskytende midler på kontoen etter at rettssaken er avsluttet vil i sin helhet gå til USS sitt arbeid med rovvilt.