Hjem Node Landsmøtets resolusjon 2008

Landsmøtets resolusjon 2008

Vedtatt på USS landsmøte 18. april 2008

Lokal forvaltning sikrer naturverdier og stimulerer lokaldemokratiet

Kommuner og grunneiere har et sterkt eierskap til sine naturverdier og har ved sin utnyttelse gjennom generasjoner sikret disse verdier for etterkommerne. Medlemskommunene i USS er bevisste sitt ansvar for å videreføre en bærekraftig arealforvaltning. Nasjonale verneverdier kan over tid bare sikres ved medvirkning av de berørte lokalsamfunn.

Årsmøtet i USS med 134 deltakere fra de 80 medlemskommunene registrerer at statlige organer og etater synes å mangle tillit til det lokalpolitiske nivås evne til å forvalte egne naturverdier. Manglende tillit undergraver ikke bare disse naturverdienes lokale forankring, men også lokaldemokratiet. Den er også i strid med Europarådets  Charter 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre.

Landsmøtet oppfordrer Regjeringen til å:

Vedta et prinsipp om at verneområder forvaltes lokalt
Gi lokale forvaltningsordninger et reelt innhold
Vedta at forvaltning av nasjonale verneverdier skal sikres statlig finansiering
Fullføre arbeidet med Handlingsplan for bærekraftig bruk og skjøtsel av store verneområder
Vise lokaldemokratiet den nødvendige respekt i arbeidet med ny lov om motorferdsel i utmark, bla ved å åpne for begrenset fritidskjøring med snøscooter i vedtatte traseer etter plan- og bygningsloven, i tråd med motorferdselslovens formål
Følge opp Samerettsutvalgets flertallsinnstilling om etablering av interkommunale utmarksstyrer i Nordland og Troms med reell beslutningsmyndighet og lovbestemte inntekter. Dagens ordning i Sør-Norge videreføres i tråd med flertallets forslag
Redusere konfliktnivået i rovviltsaker ved mer effektive uttak av skadedyr innenfor forvaltningssonen og potensielle skadedyr utenfor forvaltningssonen, særlig der bestandsmålet er nådd. Lokale fellingslag må gis full kompensasjon