Hjem Node Landsmøtets resolusjon 2009

Landsmøtets resolusjon 2009

Trondheim 17. april 2009

152 representanter fra 80 kommuner vedtok følgende enstemmige resolusjon fra landsmøtet:

 

Tillitsforholdet mellom lokale og sentrale miljøer

Landsmøtet registrerer en tillitskrise mellom sentrale og lokale miljøer i mange utmarkssaker.
Dette er uheldig både for de lokale interesser og for verneinteressene, fordi vernevedtak uten lokal forankring vil kunne virke i strid med sitt formål.
Landsmøtet oppfordrer Stortinget og regjeringen til å bygge opp tilliten mellom de berørte miljøer. USS vil yte positive bidrag i en slik prosess.

Områdevern

Landsmøtet registrerer med tilfredshet at et samlet panel av fremtredende stortingsrepresentanter fra AP (Terje Aasland), SP (Per Olaf Lundteigen), SV (Inge Ryan), Frp (Tord Lien) og Høyre (Gunnar Gundersen) går inn for en permanent modell med lokal forvaltning av verneområder med grunnlag i de berørte kommuner.
Landsmøtet vil understreke betydningen av at slike forvaltningsorganer får et lokalt forankret sekretariat. Dette samsvarer med regjeringens uttalte forpliktelse i Soria Moria-erklæringen om å gjenreise natur- og miljøkompetansen i kommunene.

Naturmangfoldloven

Regjeringen fremmet 3. april 2009 Ot. prp. nr. 52 om ny naturmangfoldlov. I forslaget uttales at

”det er ikke aktuelt å innføre en generell kompensasjonsordning til lokalsamfunn som berøres av verneområder etter Naturmangfoldloven”(s. 255)

Landsmøtet kan ikke se at regjeringen med dette etterkommer Soria Moria-erklæringens uttalelse om at det ”kan etableres næringsfond i kommuner som omfattes av vernevedtak.” Landsmøtet ber Stortinget endre Ot. prp. nr. 52 slik at ny lov samsvarer med regjeringserklæringen.
Det er tverrpolitisk enighet om at verneområdene må vedlikeholdes og skjøttes vesentlig mer aktivt i fremtiden. Dette kommer også til uttrykk i forslaget til ny Naturmangfoldlov. Det er Landsmøtets syn at dette arbeidet bør tilligge de lokale forvaltningsorganer. Det må videre være obligatorisk at staten forplikter seg til en fullfinansiering, både av forvaltningsoppgavene og –organene.
Landsmøtet er tilfreds med forslaget til erstatningsordninger for nasjonalparker og landskapsvernområder og forslaget til ikrafttredelsestidspunkt, men er kritisk til forslaget til omkostningsregel.

Rovdyr

Landsmøtet er tilfreds med at næringskomiteen endret regjeringens forslag til ny dyrevelferdslov ved å sløyfe begrepet ”rovdyr” i § 24, slik at bestemmelsen nå lyder: ”Dyreholder skal (…) sikre at (…) dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer.” Lovforslaget ville endret forholdet mellom dyreeiers ansvar for sine dyr og statens ansvar for naturvernpolitikken. Landsmøtet er imidlertid ikke tilfreds med at komitéflertallet ikke følger mindretallets forslag om en rettighetsbasert ordning med full kompensasjon for beiterestriksjoner, men fastholder at ordningen skal være bevilgningsavhengig.
Landsmøtet ber regjeringspartiene følge mindretallets syn.

I forslaget til ny naturmangfoldlov er inntatt nødvergebestemmelsen fra viltloven § 11, som sier at et rovdyr kan felles i nødverge når det er i direkte angrep på bufe og tamrein. Landsmøtet oppfordrer Stortinget til å inkludere også hunder i nødvergebestemmelsen, slik Soria Moria-erklæringen legger opp til: ”Nødvergebestemmelsen skal presiseres for å klargjøre dyreeiers rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep.”
Landsmøtet forutsetter at det foretas en evaluering av Rovviltforliket.
Ved fastsettelse av bestandsmålene må rovdyr i våre nordiske naboland regnes med.  

Motorferdsel

Landsmøtet registrerer med tilfredshet at et samlet stortingspolitikerpanel på Landsmøtet slutter seg til prinsippet om en forankring av motorferdsel i Plan- og bygningsloven. Det er også tilfredsstillende at det ble uttalt en bred enighet om å åpne for adgang til såkalt rekreasjonskjøring innenfor forsvarlige rammer.
Landsmøtet forventer at forslaget til ny lov om motorferdsel fremmes før Stortingsvalget i tråd med dette.
Ny lov om motorferdsel må åpne for at dagens tur- og fritidskjøring med scooter i Troms og Finnmark videreføres.