Hjem Node
USS-nytt

I dag, 22. juni 2018, er NOU 2018: 11 ...

USS-nytt

Finansdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Hovedoppgaven til utvalget er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk...

Oslo tinghus
USS-nytt

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelper vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her:...

USS-nytt

LVK har utarbeidet et utkast til brev til Fylkesmannen som kommunene kan benytte for tildeling av skjønnsmidler til retaksering. Brevutkastet ligger som vedlegg til ...

USS-nytt

Stortinget behandlet Kommuneproposisjonen 13. juni og har vedtatt at kommuner som får reduserte eiendomsskatteinntekter fra verk og bruk, og som ikke rekker fristen for retaksering 1. mars 2019,...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
USS-nytt

I forbindelse med debatten om Kommuneproposisjonen for 2019 vil Stortinget i dag treffe følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen om å stille sine planlagte endringer i

...
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
USS-nytt

...

USS-nytt

I finanskomiteens innstilling 8. juni går flertallet imot å utsette ikrafttredelse av eiendomsskatteendringene fra 2019 til 2020. Det betyr at kommunene har frist innen 1. mars 2019 til å tilpasse...

USS-nytt

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ber Regjeringen sørge for at kommuner som ikke rekker 1. mars-fristen for retaksering av verk og bruk, får kompensert  skattebortfallet som følge av...

USS-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev 31. mai 2018 foretatt en fylkesvis fordeling av midlene til retaksering som samlet er satt til kr 72,5 millioner. Midlene skal kompensere...

Sider