Hjem Node
USS-nytt

Høsten 2018 lanserte Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) ny elektronisk løsning for oversendelse av eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Det er imidlertid kun skatteoppkreveren som...

USS-nytt

Ny artikkel om sakskostnader

USS-nytt

Regjeringen har i dag 17. desember 2018 offentliggjort sitt vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesona og lagt frem en rekke nye forvaltningstiltak. USS deltar sammen med Klima- og...

USS-nytt

Om ikke mange dager senker julefreden seg og snart har vi et nytt år foran oss. USS har hatt et travelt år med høy aktivitet og stadig nye saker, områder og tema som er viktig for oss å gripe tak...

USS-nytt

KS har bestilt en FoU-rapport for å få en samfunnsøkonomisk analyse av tiltakene det regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalget foreslår. Lund & Co-partner Per Andreas Bjørgan har deltatt i...

USS-nytt

Kommunal rapport skriver under KOMMUNESTRUKTUR at "Stortingsflertallet ber i dag regjeringen endre eiendomsskatteloven slik at kommuner som slår seg sammen ikke taper skatteinntekter fra...

USS-nytt

Borgarting lagmannsrett avsa 6. desember 2018 dom i sak mellom Per John A. Anti og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) mot Miljødirektoratet om gyldigheten av erstatningsvedtak for tap av...

USS-nytt

Lund & Co har ansatt tre nye medarbeidere; Hilde Kristin Ellingensen, Mathilde Strand Wilhelmsen og Morten Feiring. 

eiendomsskatt
USS-nytt

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2019 å redusere eiendomsskattesatsen til 5 promille. Forslaget skulle kun gjelde for boliger og fritidseiendom, men dette var ikke fanget opp i ordlyden i...

Velkommen til et annerledes LVK-seminar om "Klima, kraft og fremtid"!
LVK-Ung arrangerer seminar i Oslo 31. januar - 1. februar 2019. Vi oppfordrer alle kommuner til å sende sine unge og håpefulle politikere og ansatte på seminaret!

Sted: 
Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo

Sider