Hjem USS [USS - gammel struktur]

[USS - gammel struktur]

NYHETER

USS-nytt nr 10/2009 (2009.05.20)
Opprop om nødvergerett for bufe og hund

USS har sammen med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerforbund med flere undertegnet på et opprop om nødvergerett for bufe og hund.  

Oppropet kan leses 140 representanter fra 60 kommuner vedtok følgende enstemmige resolusjon fra landsmøtet Regjeringen fremmet i dag Ot.prp.nr. 52 (2008-2009) om ny lov om naturmangfold.  Loven skal erstatte naturvernloven av 1970. I proposisjonen - som er på 479 sider - er det blant annet foreslått bedre erstatningsordninger for grunneiere, økt medvirkning fra berørte kommuner i utarbeiding av verneplaner og forvaltning av verneområder og økte bevilgninger til skjøtsel av verneområder Stortingets næringskomité har avlevert innstilling til ny dyrevelferdslov. USS har fått gjennomslag på et grunnleggende punkt: Komiteen har endret regjeringens forslag til ny bestemmelse som påla dyreeier en skjerpet plikt til å beskytte beitedyr mot rovdyr. Forslaget ville forskjøvet ansvar og belastning for rovdyrpolitikken fra staten til den enkelte dyreeier. At forslaget på dette punkt ble stoppet i Stortinget er av stor prinsipiell betydning. her.

USS-nytt nr 9/2009 (2009.05.15)
Forslag til lokal forvaltningsmodell utsatt i Revidert Nasjonalbudsjett

" target="_blank">(Les mer)

USS-nytt nr 8/2009 (2009.04.17)
Resolusjon fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) - Trondheim 17. april 2009

" target="_blank">(Les mer)

USS-nytt nr 7/2009 (2009.04.03)
Ny naturmangfoldlov gir bedre erstatningsordninger og styrker kommunenes rolle i vernearbeidet

" target="_blank">(Les mer.)

USS-nyttt nr 6/2009 (2009.03.25)
Gjennomslag for USS i ny dyrevelferdslov

" target="_blank">(Les mer)

USS-nytt nr 5/2009 (2009.02.26)
Lokal forvaltning av store verneområder - USS landsstyrets uttalelse

Stortinget ba i 1996 regjeringen iverksette forsøk med lokal forvaltning av noen store verneområder, og melde erfaringene tilbake til Stortinget. Forsøksperioden er avsluttet, de faglige evalueringer er sluttført og Direktoratet for Naturforvaltning har oversendt saken til Miljøverndepartementet med sine tilrådinger. (Les mer) 

Invitasjon til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 16. og 17. april 2009 på Rica Nidelven Hotel i Trondheim

Bruken og forvaltningen av utmarka styres av lover og regler. Knapt noen gang tidligere har dette rettslige rammeverket vært gjenstand for så store endringer som nå: ny naturmangfoldlov, ny dyrevelferdslov og ny motorferdselslov,nytt regime for forvaltning av verneområder og nye forskrifter i rovdyrforvaltningen er noen av de regelendringer som vil komme i 2009. Landsmøtet i USS blir derfor en viktig arena for meningsutveksling om disse sakene.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har bekreftet at han kommer, det har også et bredt sammensatt politikerpanel av stortingsrepresentanter.  Vi oppfordrer alle medlemskommunene og andre interesserte til å melde seg på landsmøtet og bidra til en enda bedre utvikling og bærekraftig ivaretakelse av utmarka.

Mer informasjon om landsmøtet samt påmeldingsskjema finnes i linker nedenfor.

Invitasjonen kommer også til medlemskommunene i posten i løpet av en ukes tid.

Program   

Påmeldingsskjema 

Fire forskere som har vært involvert i evalueringen av forsøkene med lokal forvaltning av store verneområder, har i en kronikk i Nationen uttrykt at Direktoratet for Naturforvaltnings rapport om kommunal forvaltning er misvisende for hva de mener er de faktiske erfaringene fra forsøkene. De deler dermed det som har vært kjernen i USS sin kritikk mot DNs tilråding.I regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen er det foreslått til sammen 87 millioner kr i ekstrabevilgninger i 2009 for å øke innsatsen i frilufts- og naturvernområder. Miljøvernministeren viser til behovet for tilrettelegging og skjøtsel i frilufts- og verneområder, for å gjøre områdene mer tilgjengelige og ivareta verneverdiene.

SAS Kurs og konferanserabatt

 

USS-nytt nr 4/2009 (2009.01.30)
Forskere kritiske til Direktoratet for Naturforvaltning

" target="_blank">(Les mer)  

USS-nytt nr 3/2009 (2009.01.27)
Tiltakspakke gir mer penger til naturforvaltning

" target="_blank">(Les mer)

USS-nytt nr 2/2009 (2009.01.26)
Regjeringen har fremmet et distriktsfiendtlig forslag til ny dyrevelferdslov - Ot.prp.nr 15 (2008-2009)
Under høringen i næringskomiteen 22. januar rettet USS sterk kritikk mot regjeringens forslag til ny dyrvelferdslov, Ot.prp. nr 15 ( 2008-2009). Nedenfor følger lederens innlegg, og vedlagt følger kopi av de foilene som ble benyttet av sekretariatet. USS hovedkritikk er at Regjeringen i lovforslaget pålegger dyreeier hovedansvaret for rovdyrproblemer stikk i strid med dagens dyrevernlov og  uten å opplyse Stortinget at dette er fundamentale endringer av gjeldende rett, slik Høyesterett fastlo den i 2006 i Rendalsdommen. (Les mer.)
USS-nytt nr 1/2009 (2009.01.16)
Innkalling til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 16. og 17. april 2009 i Trondheim

" target="_blank">(Les mer.)

USS-nytt nr 31/2008 (2008.12.22)
Julenummer

I dette julenummeret av USS-nytt gir vi en kort oppsummering av det som har vært de viktigste USS-sakene i 2008, og status for disse sakene inn i det nye året.Her er også informasjon om landsmøtet i USS som holdes i Trondheim 16. og 17. april neste år.Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul!
(Les mer)

USS-nytt nr 30/2008 (2008.12.22)
DNs høringsforslag til ny forskrift om felling av skadevilt

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har sendt ut på høring forslag til ny forskrift om felling av skadevilt. Forskriftsforslaget innebærer en innstramming i adgangen til skadefelling, da DN mener den praksis som har utviklet seg etter gjeldende forskrift er blitt for liberal. Medlemskommunene oppfordres til å komme med innspill til høringsuttalelsen til USS´ sekretariat innen 1. februar 2009. Regjeringen har oversendt lovforslag til Stortinget om ny dyrevelferdslov. Lovforslaget innebærer endringer i forholdet mellom rovdyrforvaltning og hensynet til utmarksbeite. Dyreeier pålegges et større ansvar for å beskytte sine husdyr mot rovdyr, og Mattilsynet gis kompetanse til å fatte vedtak om beiterestriksjoner. I forbindelse med tiltak for å beskytte rovdyr og ved vedtak om beiterestriksjoner legges det ikke opp til full erstatning. USS mener lovforslaget innebærer grunnleggende endringer i det som har vært viktige forutsetninger for norsk rovdyrpolitikk. Det vises til USS-nytt nr 23/2008. Nedenfor følger Kommunal- og regionaldepartementets brev 15. desember 2008 til USS, hvor departementet godkjenner etter § 3 i forsøksloven at forsøket kan videreføres fram til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er avklart og trer i kraft. ((Les mer)

USS-nytt nr 29/2008 (2008.12.19)
Regjeringens forslag til ny dyrevelferdslov

" target="_blank">(Les mer)

  

USS-nytt nr 28/2008 (2008.12.17)
Motorferdsel i utmark - Kommunal- og regionaldepartementet godkjenner forlengelse av forsøksperioden med lokal forvaltning fram til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er avklart

">Les brevet her)

USS-nytt nr 27/2008 (2008.11.28)
USS høringsuttalelse til Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13

Utmarkskommunenes Sammenslutning har avgitt høringsuttalelse til Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13. (Les mer)

USS-nytt nr 26/2008 (2008.11.27)
Lokal forvaltning av store verneområder - uttalelse fra landsstyret i USS

Det vises til USS-nytt nr 24.
Direktoratet for Naturforvaltning oversendte 30.oktober 2008  sin tilrådning til Miljøverndepartementet vedrørende ”Lokal forvaltning av verneområder- en evaluering av delegering”. I ”tilrådningen” fraråder DN lokal forvaltning av alle verneområder. I nærværende uttalelse tar Landsstyret i Utmarkskommunenes Sammenslutning skarp avstand fra DNs anbefalinger. DNs syn står i direkte motstrid til Regjeringens beslutning i Trillemarka-saken. Regjeringen og Stortinget oppfordres av et enstemmig Landsstyre til å gå videre med å utvikle en fremtidig forvaltningsmodell basert på lokaldemokratiske prinsipper, til beste for naturvernet og til beste for distrikts-Norge. (Les mer)

USS-nytt nr 25/2008 (2008.11.26)
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

USS har sendt brev til Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet med forslag til endringer i lovteksten om motorferdsel i utmark og vassdrag som er fremmet av Direktoratet for Naturforvaltning.  (Les mer)

USS-nytt nr 24/2008 (2008.11.26)
Lokal forvaltning av verneområder - tendensiøs og sterkt misvisende DN-rapport

Tre uavhengige forskningsinstitutter har etter evalueringen av forsøksordningen med lokal forvaltning av store verneområder konkludert med at  ”lokale forvaltningsmyndigheter i hovedsak ivaretar de formelle krav og oppgaver som ligger til en forvaltningsmyndighet, behandler saker de skal, de har forvaltningsplaner og de har gjennomført informasjonstiltak.” Det heter videre at ”De fleste kommuner har tilpasset seg vernets rammer og felles retningslinjer,inkludert vedtatte forvaltningsplaner og forvalter områdene i tråd med dette.” (Les mer)

USS-nytt nr 23/2008 (2008.11.12)
USS har søkt om ytterligere forlengelse av motorferdselforsøket

USS har på vegne av 7 forsøkskommuner søkt om forlengelse motorferdselforsøket. I forsøksordningen har Hattfjelldal, Vinje, Sirdal, Lom, Fauske, Stor-Elvdal og Røros kommuner hatt tillatelse til å drive lokal forvaltning av motorferdsel i utmark siden 2001. (Les mer)

USS-nytt nr 22/2008 (2008.11.07)
DN sier nei til fortsatt lokal forvaltning

Kommuner med store verneareal varsler kamp mot Direktoratet for naturforvaltning sitt nei til å fortsette ordningen med lokal forvaltning.  (Les mer)

USS-nytt nr 21/2008 (2008.10.24)
USS utkast til høringsuttalelse - SRUII - lokal forvaltning av utmarksområdene

USS utkast til høringsuttalelse til NOU 2007:13 Samerettsutvalg II - forslag om lokal forvaltning av statens grunn fra Finnmark og sørover - ble presentert på høringsseminaret i Bodø 20. oktober 2008.(Les mer)

USS-nytt nr 20/2008 (2008.10.24)
USS høringsseminar om NOU 2007:13 Samerettsutvalg II - forslag om lokal forvaltning av statens grunn fra Finnmark og sørover

USS arrangerte høringsseminar på Radisson SAS Hotel i Bodø 20. oktober 2008 med 60 deltakere fra 19 kommuner, samt regionråd, fylkeskommuner, Sametinget og Landbruks- og matdepartementet. Bestandsmålene for ulv og bjørn som tidligere er vedtatt av Stortinget er ennå ikke nådd, og det legges opp til økte bestander. Regjeringen øker bevilgninger til bestandsregistreringer, erstatninger, skadefelling, forebyggende og konfliktdempende tiltak. (Les mer)

USS-nytt nr 19/2008 (2008.10.08)
Statsbudsjettet 2009 - Regjeringen foreslår flere positive tiltak i vernesaker

Miljøverndepartementet er en budsjettvinner, og de økte bevilgningene skal blant annet benyttes til tiltak USS har arbeidet for en årrekke: bedre skjøtsel og mer bærekraftig bruk i vernede områder, mer lokal forvaltning av vernede områder, bedre kartlegging av naturmangfoldet og større grad av konfliktforebyggende tiltak i rovdyrutsatte områder.  

USS er  fornøyd med at det er foreslått å bevilge mer midler til forvaltning av verneområder, og at det satses på å styrke kommunenes medvirkning på dette området. Det er også gledelig at det åpnes for å prøve ut såkalt målstyrt forvaltning av verneområdene, som åpner for økt utnyttelse som ikke truer verneverdiene. Dette er et tiltak i samsvar med innspill fra ”Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder”, utarbeidet av en arbeidsgruppe hvor også USS har vært representert. Større involvering av kommunene og en mer nyansert forvaltning av områdene er helt nødvendig når regjeringen også legger opp til at vernetakten skal økes.

USS er også fornøyd med at fjellpolitikken styrkes, med fokus på å utvikle verdiskapningspotensialet i tilknytning til store, nasjonale verneområder, inkludert randområder og andre naturområder med særlige kvaliteter. Dette er et arbeid hvor flere departementer involveres og bevilger penger over sine budsjetter.

" target="_blank">(Les mer)

USS-nytt nr 18/2008 (2008.09.26)
Invitasjon til høringsseminar om NOU 2007:13 samerettsutvalg II
USS inviterer alle kommuner i SRU IIs mandatområde til felles høringsseminar 20. oktober 2008.  Les mer
USS-nytt nr 17/2008 (2008.09.12)
Forslag til endringer i viltloven og rovviltforskriften - USS høringsuttalelse

USS har avgitt høringsuttalelse til forslag til endringer i viltloven og rovviltforskriften.

Høringsuttalelsen kan leses her.

USS-nytt nr 16/2008 (2008.07.21)
Midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt - USS høringsuttalelse

USS har avgiftt høringsuttalelse til Miljøverndepartementets forslag til midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt.  

USS høringsuttalelse

USS-nytt nr 15/2008 (2008.07.03)
Midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt

Miljøverndepartementet har sendt forslag til midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt ut på høring. Forskriften foreslås innført som en prøveordning for 2008 og 2009. Bakgrunnen for forslaget er at erfaringer fra de siste års forsøk på skadefellinger i beitesesongen på nytt har gjort det aktuelt å vurdere en ordning med godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste for jegere som deltar i skadefellingsforsøk. Høringsfrist allerede 21. juli 2008. (Les mer)

USS-nytt nr 14/2008 (2008.05.22)
Kommuner protesterer mot Regjeringens forslag til endringer i plan-og bygningsloven

Sunndal kommune har avgitt uttalelse i forbindelse med ny plan og bygningslov. (Les mer)

USS-nytt nr 13/2008 (2008.05.02)
Staten villeder om ny planlov
I felles pressemelding fra Miljøverndepartementet og OED 30. april 2008 hevdes det at forslaget til ny planlov ikke svekker kommunenes innflytelse i energi- og kraftsaker.  Det uttales at energianlegg "fortsatt omfattes av planbestemmelsene" og at "Det er bare er de større kraftledningene som er foreslått unntatt fra planbestemmelsene i den nye loven. (Les mer)
USS-nytt nr 12/2008 (2008.05.02)
Miljøvernministeren kommenterer USS-landsmøtets resolusjon 
USS har mottatt kommentarer  til landsmøteresolusjonen fra Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  Kommentarene kan leses her.
USS-nytt nr 11/2008 (2008.04.21)
Vigdis Hjulstad Belbo ny leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS

Landsmøtet i Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS fant sted i Bodø 17. - 18. april 2008, med over 150 deltakere fra 80 medlemskommuner og innbudte gjester, med den politiske ledelsen i Landbruks- og matdepartementet til stede. (Les mer)

USS-nytt nr 10/2008 (2008.04.18)
Lokal forvaltning sikrer naturverdier og stimulerer lokaldemokratiet

Landsmøtet i Utmarkskommunenes Sammenslutning vedtok følgende resolusjon på sitt landsmøte 18. april: (Les mer)

USS-nytt nr 9/2008 (2008.04.18)
USS Landsmøte - nytt landsstyre

Utmarkskommunenes Sammenslutning har avholdt sitt landsmøte på Rica Hotel Bodø 17 og 18 april. Etter valget ser landsstyrets sammensetning slik ut: (Les mer)

USS-nytt nr 8/2008 (2008.03.28)
Fallerstatning
Høyesterett avsa den 17. januar 2008 en dom (Uleberg-dommen) som har stor prinsipiell interesse for verdsettelse av fallrettigheter ved ekspropriasjon. Dommen har også betydning for det vederlaget falleiere  kan betinge seg ved forhandling om avtale om leie av fallrettigheter. Advokatene i sekretariatet har skrevet en artikkel om Høyesteretts dom og dens betydning som publiseres i Tidsskrift for Eiendomsrett nr 1/2008. (Les mer)
USS-nytt nr 7/2008 (2008.03.04)
Prinsipiell dom i Høyesterett om fallerstatning

Norges Bondelag intervenerte for Høyesterett i en prinsipiell sak om fallerstatning. Norges Bondelag har fått fullt gjennomslag for sine synspunkter. Les mer

Invitasjon til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 17-18 april 2008 på Rica Hotel Bodø

Årets landsmøte finner sted 17-18 april på Rica hotell Bodø i Bodø. På årets program står en rekke aktuelle saker, blant annet ny dyrevernlov, ny motorferdsellov, bruk av verneområder, Samerettsutvalgets innstilling mv. Vi er gjort kjent  med at KS i ettertid har innkalt til ordførerkonferanse samtidig, men det er Landsstyret i USS' syn at USS medlemskommuner både bør og vil prioritere landsmøtet, om nødvendig med representasjon fra andre folkevalgte enn ordføreren og med administrasjonen.

Jeg ser derfor frem til stor oppslutning om landsmøtet som vanlig fra medlemskommunene, som vil få anledning til å ta opp sine saker med to representanter for regjeringen.

Steinar Kyrvestad
lederInvitasjon og program finnes her.
Påmeldingsskjema

 
Invitasjonen vil også bli sendt kommunene i posten.

USS-nytt nr 6/2008 (2008.02.14)
Kommunene i Nordland og Troms inviteres til orienteringsmøte 5. mars 2008
Lokal forvaltning av statens grunn i Nordland og Troms?

Innstilling fra Samerettsutvalg II ble overlevert justisministeren 3. desember 2007 i Oslo etter mer enn 6 års arbeid. Utmarkskommunenes Sammenslutning – som består av 80 kommuner med store utmarksarealer – var representert i utvalget ved advokat ved Høyesterett Caroline Lund.

Blant de viktigste forslagene i innstillingen, er utvalgets forslag til en ny forvaltningsmodell for statens grunn i Nordland og Troms. Lokal forvaltning og ikke minst organisering og valg av modell for gjennomføring av den lokale forvaltningen – har vært en viktig sak for USS siden stiftelsen av organisasjonen i 1996. (Les mer)

USS-nytt nr 5/2008 (2008.02.13)
Utkast til ny lov om dyrevelferd - USS' høringsuttalelse

USS har avgitt høringsuttalelse om utkast til ny lov om dyrevelferd. Loven skal erstatte dagens dyrevernlov. Det er satt en høringsfrist fra Landbruksdepartementet til 18. februar 2008. Den enkelte kommune er ikke gjort til høringsorgan, men det er ikke noe i veien for at hver kommune likevel avgir uttalelse, om nødvendig også etter høringsfristen. (Les mer) 

USS-nytt nr 4/2008 (2008.02.12)
Regjeringen satser mer på å dempe rovviltkonflikten

Landbruks- og matministeren og miljøvernministeren avholdt den 23. januar 2008 en pressekonferanse hvor det ble redegjort for de tiltak regjeringen vil satse på for å dempe rovviltkonflikten.(Les mer)

USS-nytt  nr 3/2008 (2008.02.08)
Lisensfelling av ulv - Borgarting lagmannsretts dom 18. januar 2008

Borgarting lagmannsrett har 18. januar 2008 avsagt dom i ankesak mellom Foreningen Våre Rovdyr og staten v/Miljøverndepartementet. Saken gjaldt gyldigheten av departementets stadfestelse av Direktoratet for Naturforvaltnings vedtak av 6. januar 2005 om lisensjakt på fem ulv i Hedmark.  Foreningen Våre Rovdyr anførte at vedtaket var ugyldig som stridende mot bl.a. viltlovens § 12 med tilhørende forskrifter og Bernkonvensjonen. - Foreningen Våre Rovdyr tapte og ble også dømt til å betale staten kr. 122 000 i saksomkostninger.

(Les mer om saken her.)

USS-nytt  nr 2/2008 (2008.01.24)
Innkalling til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 17 - 18 april 2008 på Rica Hotel Bodø

Det innkalles med dette til årets landsmøte på Rica Hotel Bodø 17 - 18 april 2008. Landsmøteprogrammet er under forberedelse, og som vanlig vil programmet ved siden av de organisasjonsmessige sakene inneholde aktuelle temaer for medlemskommunene. Nedenfor følger Justisdepartementets pressemelding i forbindelse med overleveringen av utvalgets innstilling. (Les mer)

USS-nytt nr 1/2008 (2008.01.14)
Regjeringen vil verne 147 kvadratkilometer i Trillemarka - Rollagsfjell

Regjeringen vil opprette et naturreservat på ca 147 kvadratkilometer i Trillemarka - Rollagsfjell. 

Les mer i Regjeringens pressemelding.

USS-nytt nr 26/2007 (2007.11.30)
Samerettsutvalget fremlegger sin innstilling
">(Les mer)
USS-nytt nr 25/2007 (2007.11.20)
Forslag til ny lov om dyrevelferd - høring

Landbruk og matdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov om dyrevelferd (tidligere dyrevernloven). USS vil avgi høringsuttalelse innen fristen som er 18. februar 2008. USS sekretariat ber om innspill fra kommunene innen 18. januar, slik at USS kan ta kommunenes synspunkter i betraktning ved utformingen av høringsutalelsen.(Les mer)

USS-nytt nr 24/2007 (2007.11.20)
ESA vil vurdere reglene i fjelloven § 23 om at rett til småviltjakt uten hund i statsallmenningene skal forbeholdes de som bor i Norge

I et oppslag i Nationen 15. november 2007 fremgår at ESA vil vurdere om reglene i fjelloven av 1975 § 23 om at retten til å drive småviltjakt med hund i statsallmenningen skal forbeholdes de som bor i Norge, er i strid med EØS-avtralen.  Les mer her.

USS-nytt nr 23/2007 (2007.09.12)
Motorferdsel - forslag til ny lov - USS høringsuttalelse

Direktoratet for naturforvaltning sendte i sommer ut nytt forslag til regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag på høring.  USS har idag avgitt høringsuttalelse.  Uttalelsen kan leses her.

 Uttalelsen som worddokument.

USS-nytt nr 22/2007 (2007.08.15)
Ny motorferdsellov - forslag fra Direktoratet for Naturforvaltning

Direktoratet for Naturforvaltning har i Rapport 2007-3 fremmet forslag til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Høringsfristen er satt til 15.oktober 2007. Saken vil bli behandlet på USS første landsstyremøte 29 - 31.august. (Les mer)

 

USS-nytt nr 21/2007 (2007.07.02)
Motorferdsel i utmark - DNs forslag til nye regler sendes nå ut på høring

Nedenfor følger link til Direktoratet for naturforvaltnings høringsdokument om nye regler for motorferdsel i utmark. USS har ennå ikke mottatt det offisielle høringsdokumentet, men vil avgi uttalelse innenfor den fristen som blir satt. Saken blir tatt opp i landsstyremøte 29-31.august. Sekretariatet tar gjerne i mot synspunkter fra medlemskommunene.

DN Rapport 2007-3
Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag
Høringsdokument


 

USS-nytt nr 20/2007 (2007.07.02)
Nye retningslinjer for vindkraftanlegg og små vannkraftverk

Olje- og energidepartementet har i samråd med Miljøverndepartementet fastsatt nye Retningslinjer for vindkraftanlegg og små vannkraftverk.

Les Pressemeldingen med vedlegg her

USS-nytt nr 19/2007 (2007.06.21)
Utmåling av fallerstatning

Advokatene i sekretariatet har skrevet en artikkel i Fagbladet Energi om Agder lagmannsretts prinsipielle avgjørelse om fallerstatning. (Les mer)

  

USS-nytt nr 18/2007 (2007.06.01)
Utmåling av fallerstatning - Agder lagmannsretts overskjønn (Uleberg)

Agder lagmannsrett har i overskjønn 22. mai 2005 tatt stilling i den første prinsippsaken om utmåling av fallerstatning ved ekspropriasjon. (Les mer)

USS-nytt nr 17/2007 (2007.05.31)
Motorferdsel i utmark - Kommunaldepartementet innvilger midlertidig forlengelse av forsøksperioden med lokal forvaltning

Nedenfor følger Kommunal- og regionaldepartementets brev 30. mai 2007 til USS. (Les mer)

USS-nytt nr 16/2007 (2007.05.25)
Landbruksdepartementet svarer organisasjonene på henvendelse om rovviltproblematikken.

Til medlemskommunenes orientering følger landbruksdepartementets brev 24. mai 2007. (Les mer)

USS-nytt nr 15/2007 (2007.05.25)
Miljøvernministeren svarer på landsmøtets resolusjon om naturvernpolitikken

Nedenfor følger til medlemskommunenes orientering miljøvernministerens brev 22. mai 2007 til USS om naturvernpolitikken. (Les mer)

USS-nytt nr 14/2007 (2007.04.25)
Klargjøring av tomtefestelovens innløsningsregler i Nordland og Troms

Vedlagt følger brev fra Det Kgl. Justis- og politidepartement om Klargjøring av tomtefestelovens innløsningsregler i Nordland og Troms av 2. april 2007. Les mer

USS-nytt nr 13/2007 (2007.04.23)
Foredragene på USS landsmøte 19 - 20 april 2007 i Stjørdal

Vedlagt følger statssekretær i Miljøverndepartementet Henriette Westhrins foredrag på USS landsmøte 19. april 2007.

Dette foredraget er sammen med de øvrige foredragene fra landsmøtet lagt ut på USS hjemmesidewww.utmark.no.

USS-nytt nr 12/2007 (2007.04.23)
Resolusjon vedtatt på USS landsmøte

Nedenfor følger resolusjon som ble vedtatt på USS landsmøte. Landsmøtet samlet nær 170 deltakere fra 82 kommuner og organisasjoner. Statsekretærene Henriette Westhrin og Ola T. Heggem holdt innlegg på vegne av Regjeringen. (Les mer)

USS-nytt nr 11/2007 (2007.04.16)
Hva er vannfall verd?

Det pågår mer utbygging av vannfall nå enn på mange år, og det foregår en større omsetning av vannfall. I nedenstående artikkel i Tidsskrift for Eiendomsrett nr 4/2006, som utgis på Gyldendal Akademisk forlag, redegjør advokatene i LVK- og USS-sekretariatet for sitt syn på et stadig hyppigere reist spørsmål - hvilken erstatning har man krav på ved avståelse av fallrettigheter. (Les mer)

USS-nytt nr 10/2007 (2007.04.12)
Mattilsynet skrinlegger forslag til ny beiteveileder

Mattilsynet har sendt brev til USS og næringsorganisasjonene hvor tilsynet opplyser at gjeldende veileder ikke vil bli revidert, men det foretas visse presiseringer i forhold til dagens veileder.  Temaet vil bli behandlet på USS landsmøte på Rica Hell Hotel i Stjørdal 19 - 20 april.  Det er foreløpig påmeldt 170 deltakere på landsmøte - nok et år med rekorddeltakelse. (Les mer)

USS-nytt nr 9/2007 (2007.03.27)
Miljøverndepartementet støtter USS søknad om å forlenge lokal forvaltning av motorferdsel i utmark

Som opplyst om i USS-nytt 8/2007, har USS på vegne av forsøkskommunene søkt om tillatelse til å fortsette med lokal forvaltning frem til det foreligger en regelverk endring. (Les mer) 

USS-nytt nr 8/2007 (2007.03.09)
Søknad om forlengelse av lokal forvaltning av motorferdsel i utmark

USS har på vegne av sine medlemskommuner søkt om forlengelse av prøveprosjektet med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark til det foreligger en regelendring. (Les mer)

USS-nytt nr 7/2007 (2007.02.23)
Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder - høringsuttalelse

Miljøverndepartementet har sendt ut på høring Rapport om bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder, se USS-nytt nr 1/2007. USS har utarbeidet høringsuttalelse som er oversendt  Miljøverndepartementet med kopi til Direktoratet for naturforvaltning.(Les mer)

USS-nytt nr 6/2007 (2007.02.20)
Kompensasjon til lokale jegere i forbindelse med fellingsoppdrag

Det vises til USS henvendelse til Miljøverndepartementet vedrørende kompensasjon til lokale jegere i forbindelse med fellingsoppdrag (USS-nytt nr 21/2006).  USS har mottatt svar fra departementet, og fulgt opp saken videre med brev til Energi- og miljøkomiteen 12. februar. (Les mer)

USS-nytt nr 5/2007 (2007.02.19)
Dyreeierne skal være skadesløse som følge av rovviltpolitikken

Utmarkskommunenes Sammenslutning har sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Sau og Geit sendt brev til statsrådene Helen Bjørnøy og Terje Riis-Johansen og fremmet flere sentrale krav knyttet til rovviltforvaltningen. (Les mer)

USS-nytt nr 4/2007 (2007.02.09)
Erstatning for beiteforbud

Ifølge Nationen i dag går Regjeringen inn for at bønder skal få erstatning fra første dag når Mattilsynet innfører beiteforbud.  Landsstyret i Utmarkskommunenens Sammenslutning har behandlet saken, og vedtatt en enstemmig uttalelse som følger nedenfor: (Les mer)

USS-nytt nr 3/2007 (2007.02.08)
Møte med Landbruks- og matministeren

USS deltok den 6. februar 2007 i et møte med Landbruks- og matministeren for å diskutere forslaget til ny veileder for beitebruk fra Mattilsynet. Foruten USS var representanter fra Norges Bondelag, Norsk sau og geit og Norges bonde og småbrukarlag tilstede. (Les mer) 

Invitasjon til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 19 - 20 april 2007

USS arrangerer landsmøte på Rica Hell Hotel i Stjørdal 19-20 april.  Programmet er nå klart og finnes her.

Invitasjonen vil også bli sendt kommunene i posten.  Vi håper på god oppslutning med representanter fra alle medlemskommunene.

Påmeldingskjema finnes i programmet.  Påmeldingsfristen er 28. mars.Vel møtt på landsmøtet!

USS-nytt nr 2/2007 (2007.01.19)
Innkalling til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 19 - 20 april på Rica Hell hotel i Stjørdal

Det innkalles med dette til årets landsmøte på Rica Hell Hotel i Stjørdal 19 - 20 april. (Les mer)

USS-nytt nr 1/2007 (2007.01.02)
Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Som redegjort for i USS-nytt nr 5/2006, nedsatte Miljøverndepartement i februar 2006 en Arbeidsgruppe med mandat å gi råd om ny handlingsplan for bærekraftig bruk av verneområder. USS har vært representert i arbeidsgruppen ved leder Steinar Kyrvestad. (Les mer)

USS-nytt nr 21/2006 (2006.11.28)
Kompensasjon til lokale jegere i forbindelse med fellingsoppdrag

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet i 1996 og har i dag 75 medlemskommuner. USS’ hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.  Organisasjonen er partipolitisk nøytral. Rovviltpolitikken har helt fra organisasjonens stiftelse vært en spesielt viktig sak for USS, ettersom flere av medlemskommunene er sterkt berørt av rovdyr. USS landsstyre vedtok på landsmøte 24. november 2006 følgende uttalelse; (Les mer)

USS-nytt nr 20/2006 (2006.11.22)
Vern av Trillemarka-Rollagsfjell - betydningen for det fremtidige vernearbeidet

USS har sendt brev til miljøvernminister Helen Bjørnøy i forbindelse med saken om vern av Trillemarka-Rollagsfjell. (Les mer.)

USS-nytt nr 19/2006 (2006.11.10)
Staten frifunnet i ulvesaken

WWF, Norges Naturvernforbund og Foreningen våre Rovdyr anla søksmål mot Staten v/ Miljøverndepartementet den 9. februar 2005 med påstand om at vedtaket fra Miljøverndepartementet av 21. januar 2005 hvor det ble gitt tillatelse til lisensfelling av fem ulv i Hedmark var ugyldig. (Les mer)

USS-nytt nr 18/2006 (2006.11.08)
Prosjekt kompensasjon for vernevedtak i Engerdal kommune

" target="_blank">Les mer)

Landskapet endrer seg – det ser alle. Hva kan forskningen fortelle oss om dette, og hva er perspektivene framover?Norges Forskningsråd inviterer til konfreanse på Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo 27. – 29. november 2006

Norges Forskningsråd ved forskningsprogrammet Landskap i endring – bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser inviterer til konferanse 27. – 29. november 2006. Formålet med konferansen er å presentere ny kunnskap som har framkommet gjennom programmets forskningsprosjekter i perioden siden 2000 for forvaltning, organisasjoner og andre interesserte brukere, og å bidra til en kritisk debatt om framtidige samfunns- og kunnskapsutfordringer innenfor programmets tema.

Forskningsprogrammet Landskap i endring skal gi kunnskap som støtter utviklingen av en helhetlig og langsiktig forvaltning av kulturmiljø og naturressurser. I programperioden 2000 – 2007 har programmet finansiert 60 ulike prosjekter innenfor tre hovedinnsatsområder;

Kunnskap om ressursene i vårt ytre og indre landskap
Virkninger av endringer i næring og samfunn 
Forutsetninger for bærekraftig forvaltning og næringsvirksomhet.

Programmet har hovedsakelig vært finansiert av Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og Jordbruksavtalepartene, og har lagt stor vekt på fler- og tverrfaglig forskning i skjæringsfeltet mellom miljø og landbruk. 

Vedlagt følger utfyllende program og påmeldingsskjema, vennligst merk at påmelding skal skje til per@hotellink.no

Se også programmets hjemmeside: http://www.forskningsradet.no/landskap/  

 

USS-nytt nr 17/2006 (2006.11.07)
Opprop om vern og bruk av Trillemarka - Rollagsfjell

Utmarkskommunenes Sammenslutning har sammen med Norges Bondelag, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Innlandsfiskelag, Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag oversendt et opprop til Regjeringen om vern og bruk av Trillemarka - Rollagsfjell. (Les mer)

USS-nytt nr 16/2006 (2006.11.02)
St.meld.nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet - åpen høring i Kommunal- og regionalkomiteen

USS har vært på Stortinget i dag og holdt innlegg i åpen høring i forbindelse med Kommunal- og regionalkomiteens behandling av St.meld.nr. 21 (2005-2006) om Hjarte for heile landet. (Les mer)

USS-nytt nr 15/2006 (2006.10.25)
Sauebønder takker medlemskommuner i USS

Nedenfor følger brev fra de 12 sauebøndene i Rendalen med takk til de USS-kommuner som med garantier bidro til sakens endelige og positive utfall i Høyesterett.
Videre følger kopi av brev fra Landbruks- og matdepartementet med invitasjon til møte med statsråden om betydningen av dommen for det fremtidige forvaltningsregimet. (Les mer)

USS-nytt nr 14/2006 (2006.10.09)
Statsbudsjettet for 2007

Regjeringen har fremlagt statsbudsjettet for 2007. Sekretariatet har gjennomgått dette med ”USS øyne”, og nedenfor følger en oppsummering av noen sentrale punkter. Ved å trykke (Les mer)

USS-nytt nr 13/2006 (2006.09.14)
Høyesterett stempler statens praksis med beiteforbud som rettsstridig

" target="_blank">her kan du lese hele Høyesterettsdommen i beitesaken, se USS-nytt nr 12/2006.

 

Høyesterett setter statens rettsoppfatning kraftig på plass når retten uttaler at tidsubestemte beiteforbud ”(..) går langt ut over de byrder som lovgiveren kan ha ment skulle kunne pålegges dyreeierne”. Høyesterett viser til at dyrevernnemndas vedtak var ”(.. )utenfor dyrevernlovens ordning”, og vår øverste domstol finner det nødvendig å slå fast følgende:

”Vår rovdyrpolitikk bygger på den oppfatning at den enkelte borger ikke skal påføres omkostninger ved påført skade eller ved tiltak for å forebygge skade.(...)Rovdyr har til alle tider i større eller mindre grad representert en fare for at husdyr blir påført lidelser. Like fullt synes det til nå å ha vært en fremmed tanke at dyreeiere ut fra hensynet til vern mot rovdyr over et langt tidsrom skulle kunne pålegges å avstå fra å bruke sin utmarkseiendom som beite.”

 

Den forståelse av dyrevernloven som Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Dyrehelsetilsynet og sist Mattilsynet til tross for sterke protester har insistert på, er nå endelig satt til side. USS vil straks rette henvendelse til landbruks- og matministeren med krav om at Mattilsynets veileder for vedtak ved rovdyrskade på beitedyr med hjemmel i dyrevernloven og i forskrift 2005-02-18 Nr 160 om velferd for småfe endres i samsvar med Høyesteretts syn.

USS vil samtidig rette en stor takk til alle de medlemskommunene som gjennom garantier bidro til sakens endelige utfall. Advokat Anita Wirak vant saken med omkostninger for alle retter, og kommunene vil derfor ikke bli påført noen utgift.

USS-nytt nr 12/2006 (2006.09.08)
Høyesterett ga sauebøndene medhold!

Høyesterett har i domsslutning i dag gitt de 12 sauebøndene i Rendalen medhold i at dyrevernloven ikke kan brukes for å regulere konflikten mellom rovdyr og sau på utmarksbeite.  Utmarkskommunenes Sammenslutning og de 73 medlemskommunene finner det gledelig at Høyesterett nå endelig har slått fast at ansvaret for og kostnadene ved rovdyrforvaltningen ikke kan overføres på den enkelte sauebonde og de berørte lokalsamfunn, og at dette heller ikke har vært Stortingets mening. Dermed er Landbruksdepartementets, Miljøverndepartementets, Mattilsynets og lagmannsrettens forståelse av dyrevernloven satt til side.

Høyesteretts dom innebærer at Mattilsynets veileder om dyr på utmarksbeite er rettsstridig, og må endres, slik USS har hevdet. USS legger til grunn at dyrevernloven etter Høyesteretts klargjøring av lovens innhold blir stående uendret.

Spørsmål kan rettes til advokat Anita Wirak, mobiltelefon 90 18 46 24
eller advokat Stein Erik Stinessen, mobiltelefon 90 07 55 26.

USS-nytt nr 11/2006 (2006.08.29)
Beitesaken i Rendalen

Beitesaken i Rendalen var oppe til behandling i Høyesterett den 5. og 6. september. (Les mer)

USS-nytt nr 10/2006 (2006.06.29)
Biologisk mangfold, kulturlandskap og utmarksbeite - behov for ny kunnskap

USS har sendt brev til Norges Forskningsråd og bedt om igangsetting av forskning på hvilke sammenhenger det kan sies å være mellom rovdyrpolitikken på den ene siden og hensynet til det biologiske mangfoldet knyttet til kulturlandskapene på den annen side. (Les mer)

USS-nytt nr 9/2006 (2006.06.20)
St.meld.nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet

Regjeringen fremla fredag 16. juni St.meld. nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken. (Les mer)

USS-nytt nr 8/2006 (2006.03.31)
Forslag om å inkludere grenseulven i bestandsmålet for ulv

FrP fremmet nylig følgende private lovforslag (dok.8:22 (2005-2206):

”Stortinget ber Regjeringen presisere bestandsmålet for ulv, slik at grenseflokker som har minst halve reviret sitt og tilbringer minst halvparten av tiden i Norge, inngår i det samlede bestandsmålet på tre årlige ynglinger og kommer inn under den ordinære norske rovviltforvaltningen”. (Les mer)

Landsmøtet i Trondheim - foredragene

Foredragene fra landsmøtet i Trondheim 4 - 5 mai finner du her.

USS-nytt nr 7/2006 (2006.05.09)
Næringsfond til kommuner med store verneområder

Landsmøtet i USS vedtok 5. mai 2006 følgende enstemmige resolusjon: (Les mer)

USS-nytt nr 6/2006 (2006.03.20)
Beitesaken i Rendalen - orientering

Saken gjelder krav om erstatning for tap som følge av at dyrevernnemnda i Rendalen kommune i 2002 fattet nedsankingsvedtak som innebar forbud mot bruk av utmarksbeite til sauehold på ubestemt tid.(Les mer)

Invitasjon til USS jubileumslandsmøte 4-5 mai 2006

USS arrangerer jubileumslandsmøte på Britannia Hotel i Trondheim 4 og 5 mai 2006.  Invitasjon og program finner du her.

Invitasjonen vil bli sendt medlemskommunene i posten i begynnelsen av uke 11.

Vel møtt på landsmøtet!

USS-nytt nr 5/2006 (2006.03.02)
USS er oppnevnt av Miljøverndepartementet i Arbeidsgruppe for ny handlingsplan for verneområder

Miljøverndepartementet har i brev 27. februar 2006 oppnevnt en arbeidsgruppe med oppgave å gi Miljøverndepartementet råd om ny handlingsplan for bærekraftig bruk av verneområder. Høyesteretts kjæremålsutvalg har i kjennelse 15. februar 2006 enstemmig besluttet å prøve Eidsivating lagmannsretts dom i den såkalte beitesaken, hvor lagmannsretten la til grunn at dyrevernloven gir hjemmel til å treffe vedtak om tidsubestemt forbud mot utmarksbeite i rovdyrutsatte områder. (Les mer)

USS-nytt nr 4/2006 (2006.02.15)
Beitesaken - Høyesterett vil prøve lagmannsrettens dom om dyrevernloven

" target="_blank">(Les mer)

USS-nytt nr 3/2006 (2006.02.14)
Innkalling til jubileumslandsmøte på Britannia Hotel i Trondheim 3 - 5 mai 2006

Økning i rovdyrbestanden. Generelt beiteforbud i rovdyrutsatte områder. Innføring av Finnmarksloven som modell for forvaltning av utmarksressursene i Nordland og Troms. Forvaltningen av store verneområder og motorferdsel i utmark styres av staten.  Lokale brukerinteresser tilsidesettes av såkalte ”nasjonale vernebehov”. (Les mer)

USS-nytt nr 2/2006 (2006.01.11)
USS møter Miljøverndepartementets politiske ledelse
Representanter for Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS - hadde 9. januar et presentasjonsmøte for den nye politiske ledelsen i Miljøverndepartementet.Det vises til USS’ henstilling (USS-nytt nr 18/2005) til medlemskommunene om å stille en garanti for inntil kr 10.000 pr. kommune for en andel av saksomkostningene ved anke til Høyesterett av Eidsivating lagmannsretts dom 14. november 2005. (Les mer)
USS-nytt nr 1/2006 (2006.01.03)
Høyestrettssak om beiterett og rovdyrpolitikk

" target="_blank">(Les mer)

USS-nytt nr 18/2005 (2005.11.28)
Høyesterettssak om beiterett og rovdyrpolitikk

USS har i dag sendt følgende brev til sine medlemskommuner. (Les mer)

USS-nytt nr 17/2005 (2005.11.28)
Eidsivating lagmannsretts dom 14. november 2005

Landsstyret i USS vedtok i styremøte 25. november 2005 følgende enstemmige uttalelse: Vannkraften har skapt og skaper betydelige verdier for utbygger. Forutsetningen for bygging av kraftverk og derigjennom inntektene, er vannfallene. Vannfallene har vanligvis ikke vært på utbyggers hender, og disse har derfor vært avhengige av avtale med grunneier (private eller kommuner) om kjøp/leie av fallene, eller ekspropriasjonstillatelse. Ved ekspropriasjon vil erstatning bli fastsatt av retten ved skjønn. (Les mer)

USS-nytt nr 16/2005 (2005.10.28)
Erstatning ved ekspropriasjon av vannfall skal bygge på reell markedsverdi

" target="_blank">(Les mer)

USS-nytt nr 15/2005 (2005.10.24)
USS anmoder om møte med Miljøvernministeren

USS har sendt brev til Miljøvernminister Helen Bjørnøy. (Les mer)

USS-nytt nr 14/2005 (2005.10.20)
Nye stortingskomiteer

Komiteene på Stortinget har fått sine medlemmer for årene 2005-2009. (Les mer)

USS-nytt nr 13/2005 (2005.10.14)
Regjeringserklæringen med viktige saker for USS

Regjeringserklæringen inneholder viktige saker for USS. Landsstyret i USS vil drøfte en nærmere oppfølging i neste møte som er berammet til 25.november 2005. (Les mer)

USS-nytt nr 12/2005 (2005.09.21)
Bjørn og rettssikkerhet

Landsstyret i USS vedtok på landsstyremøte 2. september 2005 å sende ut følgende pressemelding: (Les mer)

USS-nytt nr 11/2005 (2005.06.08)
NOU 2004:28 Naturmangfoldloven - USS høringsuttalelse

På landsstyremøte 3. juni behandlet USS NOU 2004:28 Naturmangfoldloven og vedtok følgende uttalelse: (Les mer)

USS-nytt nr 10/2005 (2005.05.12)
Utkast til forskrift om rovvilterstatning for husdyr og tamrein - USS høringsuttalelse

USS har avgitt høringsuttalelse til utkast til forskrift om rovvilterstatning for husdyr og tamrein (Les mer)

USS-nytt nr 9/2005 (2005.05.04)
USS holdt innlegg i åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomite

I forbindelse med behandling av St.meld. nr. 21 (2004-2005) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets milijøtilstand som fant sted i åpen hæring i Stortingets energi- og miljøkomite den 20. april, var USS invitert til å holde innlegg. (Les mer)

USS-nytt nr 8/2005 (2005.05.04)
Søknad om forlengelse av motorferdselforsøket innvilget

På vegne av de USS kommuner som var med i prøveprosjektet om motorferdsel i utmark samt Fauske kommune, søkte USS Miljøverndepartementet den 4. mars 2005 om at forsøkskommunene fikk tillatelse til å fortsette med sin lokale forvaltning av motorferdsel i henhold til egne vedtatte planer utover utløp av forsøksperioden den 1. mai 2005. (Les mer)

USS-nytt nr 7/2005 (2005.04.18)
USS med på standardavtalene om småkraft

Et av temaene på landsmøtet 2005 på Stjørdal var småkraftutybging som binæring (Les mer)

USS-nytt nr 6/2005 (2005.04.18)
Landsmøtet i USS - resolusjon med krav om forvaltningsplaner og midler til lokal forvaltning av verneområder

Landsmøtet i USS fant sted i Stjørdal 14-15 april, og samlet 103 delegater fra 38 kommuner (Les mer)

USS-nytt nr 5/2005 (2005.04.18)
Ny leder i USS - Steinar Kyrvestad, ordfører i Valle kommune

Landsmøtet i USS valgte fredag 15.april nytt styre, arbeidsutvalg, leder og nestleder (Les mer)

USS-nytt nr 4/2005 (2005.03.31)
Rovviltforskrift vedtatt

Forskrift om forvaltning av rovvilt ble vedtatt i Statsråd fredag før påske, og trer i kraft den 1. april 2005. (Les mer)

USS-nytt nr 3/2005 (2005.02.17)
Verneplan for vassdrag - Innst.S.nr. 116 (2004-2005)

Energi- og miljøkomiteen avga 16. februar 2005 overnevnte innstilling om Supplering av verneplan for vassdrag.(Les mer)

USS-nytt nr 2/2005 (2005.01.25)
Fallvilt

Det vises til USS-nytt nr 12/2004 og senere oppslag i media.
(Les mer)

USS-nytt nr. 1/2005 (2005.01.15)
Rovviltnemnder
Som redegjort for i USS-nytt nr 20/2004, har oppnevningen av regional rovviltnemnd i Oppland medført kraftige reaksjoner. (Les mer)