Høringsuttalelse om utvalgte naturtyper

Utmarkskmmunenes Sammenslutning har avgitt høringsuttalelse om forslag til forskrifter for høstingsskog, ålegraseng og kystlynghei som utvalgte naturtyper.

Høringsuttalelsen kan leses her.