Home USS Høringer og publikasjoner USS høringsuttalelser

USS høringsuttalelser

Vis kun fra:
2019 | 2018 | 2017 | 2016

Sau i utmark, Jotunheimen

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det er foreslått at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og adgang til å benytte elektronisk overvåking...Read more

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve den sentralt fastsatte vannskuterforskriften, som regulerer bruk av vannskuter, før sommeren 2017. USS er positiv til at kommunene gis lokal myndighet til å regulere vannskuter, men mener at opphevelsen av forskriften må utsettes til neste år, slik...Read more

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) deltok på innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet 16. desember 2016. I møtet ble det bedt om innspill på flere viktige saker innenfor rovviltforvaltningen. Uttalelsen gjelder bl.a. overordnede hensyn i rovviltforvaltningen, regional rovviltforvaltning...Read more

I etterkant av KLDs vedtak om ikke å tillate lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, er det foreslått å utvide lisensfellingsperioden fra 15. februar 2017 til 31. mars 2017. USS støtter forslaget, men mener utvidelsen bør gjelde permanent så fremt man ligger over bestandsmålet. USS mener det...Read more

Fronten på Oslo tingrett

Landsstyret i USS har vedtatt høringsuttalelsen til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om en...Read more

Grønn femtilapp

USS har inngitt høringsuttalelse til Grønn skattekommisjons utredning...Read more

USS har i dag lagt ut høringsuttalelse til rapporten Forenkling av utmarksforvaltningen.Read more

USS har sendt høringsuttalelse om Miljøverndepartementets forslag til endringer i viltloven og rovviltforskriften vedrørende dyreeiers rett til nødverge for å beskytte husdyr og hund mot rovviltangrep, samt om bruk av åte til jakt, fangst og felling.Read more

USS avgav høringsuttalelse til Direktoratet for Naturforvaltning om endring av forskrift om felling av skadevilt.Read more

USS har avgitt høringsuttalelse om utkast til ny lov om dyrevelferd. Loven skal erstatte dagens dyrevernlov. Det er satt en høringsfrist fra landbruksdepartementet til 18. februar 2008. Den enkelte kommune er ikke gjort til høringsorgan, men det er ikke noe i veien for at hver kommune likevel...Read more

Sider