Saker på høring/under behandling

Følgende USS relevante saker er på høring:

 

Vis kun fra:
2018 | 2017 | 2016 | 2015

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.Read more

Klima- og miljødepartementet har sendt ut forslag til forskrifter for tilskuddsordningen innenfor naturforvaltning, friluftsliv og forurensing på høring.Read more