Home USS Høringer og publikasjoner Saker på høring/under behandling Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.).

Høringsfristen er 19. september 2014.

USS vil gå gjennom forslaget og avgi høringsuttalelse. Landsstyret vil behandle USS sin høringsuttalelse i saken på neste landsstyremøte 27.-29. august. USS sin uttalelse vil bli offentliggjort så raskt som mulig etter landsstyrets behandling av saken, og dermed være tilgjengelig for medlemskommunene omkring 1. september.  

Medlemskommuner som har forslag og innspill til USS sin uttalelse kan sende disse på e-post til Tine Larsen i USS juridiske sekretariat. De må være sekretariatet i hende så raskt som mulig, og senest 25. august for å kunne tas i betraktning i landsstyrets behandling av høringsuttalelsen.
Last ned Høringsdokumentet.