Landsmøtets resolusjon 2012

Landsmøtet i USS ber Regjeringen endre lov motorferdsel i utmark slik at reguleringen av snøskuterkjøring innlemmes i den kommunale arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.  

Regjeringen slår i Meld. St. 12 (2011-12) fast at rammestyring skal være et hovedprinsipp for statlig styring av kommunesektoren. Det forutsettes et lokalt handlingsrom som gir det kommunale selvstyre et reelt innhold, og at statens styring begrenses til å sikre nasjonale hensyn, jf meldingen s. 72.

Gjeldende regelverk og forvaltningspraksis avviker fra dette balansepunktet, og Landsmøtet ber Regjeringen:

1) Endre lov motorferdsel i utmark slik at reguleringen av snøskuterkjøring innlemmes i den kommunale arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.   Forsøksprosjektet i syv kommuner har vist at dette gir en bedre myndighetskontroll samtidig som bruk av snøskuter tilpasses de ulike lokale forhold, avveid i lokalpolitiske organer. Forsøksprosjektet har pågått utover de frister forsøksloven av 1993 setter for lokale reformforsøk, nødvendige konsekvensutredninger er foretatt og loven er overmoden for modernisering.  Landsmøtet mener det er innhentet nok kunnskap i denne saken, og det foreligger ingen saklige grunner for ytterligere forsøk.  Hensett til de klare og positive signaler de fremmøtte stortingsrepresentanter ga Landsmøtet,  bes Regjeringen snarest fremme forslag om  lovendringer, slik at regulering av snøskuter blir en del av den generelle arealplanleggingen der det også åpnes for rekreasjonsløyper .  – Formålet med de ønskede endringer er styrket regulering og redusert konfliktnivå.   

2)Gi den nye forvaltningsmodellen for store verneområder et reelt lokaldemokratisk innhold, ved at forvaltningsstyrene gis myndighet og midler til reelle beslutninger om bruk og skjøtsel av verneområdene i tråd med verneformålet, i stedet for å redusere dem til «dispensasjonsetater». Landsmøtet ber Regjeringen igangsette en evaluering av forvaltningsmodellen, hvor oppgave- og ansvarsdelingen mellom fjellstyrene, SNO og områdestyrene avklares sammen med tilskuddsordningen til den lokale verneforvaltningen. USS og  medlemskommunene må involveres i prosessen. Uten snarlige grep vil forvaltningsmodellens lokale legitimitet bli svekket.

3)Innføre en konsultasjonsordning med USS i naturressursforvaltningen.. Konsultasjonsordningen med KS er et nyttig redskap i dialogen mellom de ulike forvaltningsnivåer. Kommunesektorens interesser i utmarksrelaterte spørsmål ivaretas imidlertid i hovedsak av USS, og med mer enn 80 medlemskommuner har USS bred erfaring og solid kompetanse, som i større grad bør utveksles mellom kommunesektoren og staten.  Landsmøtet ber derfor Regjeringen institusjonalisere en ordnet dialog mellom USS og staten, tilsvarende gjeldende konsultasjonsordning.