Nyheter

USS-nytt

Regjeringen varsler i Prop 1. LS (2018-2019) videre implementering av Handlingsplan for friluftslivet av 24. juli 2018, videre arbeid med veileder om planlegging av fritidsbebyggelse og videre vurdering av statlige planretningslinjer for fjellområder. Forslagene vil kunne få stor betydning for...

Elvestuen, Foto: Bjørn H Stuedal
USS-nytt

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i vedtak 27. september 2018 om kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5 lagt til grunn at kommuner ikke har rettslig klageinteresse. USS mener...

USS-nytt

USS har i dag 28.september vært i første dialogmøte med statssekretærer og embetsverk i Klima og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. USS var representert ved leder, Hanne Alstrup...

Sider

Aktiviteter

NOU 2018:11 Ny fjellov - også i nord? - Ny lov om konsultasjon med samiske interesser

USS og Norges Bondelag inviterer til seminar, 4. desmeber 2018 på Haraldvollen, Målselv

Påmelding på...

USS landsmøte 2019

Landsmøtet i USS 2018 arrangeres på Scandic Hell Hotel i Stjørdal i dagene 28. - 29. mars 2019.

Medieklipp